ABSÉN  ONLÉN:
BARANG ANYAR NU MATAK JANGAR


Ku: ASIKIN HIDAYAT
(SMPN 3 Majalengka)


Pikeun lingkungan pendidikan dasar (PAUD, SD, jeung SMP) di Kabupatén Majaléngka, absén onlén (online) téh kaasup barang anyar. Diémbarkeun ujicobana sasih Novémber 2018 kaliwat, sarta lumangsung éféktif ngawitan Januari 2019. Kantenan matak geunjleung. Babakuna patali jeung alesan “teu siap”, boh personil guru anu katibanan kawajiban absén onlén, kitu deui pakakas (sarana prasarana) anu ngadukungna. Teu munasabah lamun dina prak-prakanan matak jangar nu ngagawéanana.
                Sistim absén anu umum dilaksanakeun di Majaléngka di lingkungan lembaga pendidikan nyaéta absén manual. Para pagawé atawa guru tinggal nanda tangan format absén anu disayogikeun ku Tata Usaha. Lumaku unggal poé. Ngabsénna bisa wayah kumaha baé, bisa isuk-isuk nalika datang, bisa ogé pabeubeuran nalika rék mulang. Anu poho ngabsén, bisa isukanana deui. Malah anu nakal jeung nu teu biasa ngabsén unggal poé mah bisa maké dirapélkeun sababaraha poé.
                Absén manual leuwih méré kabébasan, atawa bisa jadi ngabalukarkeun tarékah jeung akal manipulatif. Kondisi kasempetan ngabsén atawa nandatangan sakumaha diilustrasikeun di luhur, maparin indikasi yén absén manual teu pati efektif sakumaha anu dipiharep. Kasempetan pikeun manipulasi ngaliglag kabina-bina. Di hiji sakola, sering kajadian salah saurang staf TU kukurilingan nyodor-nyodorkeun format absén ka sababaraha urang guru anu absénna barolong. Duka pédah poho, duka kabiasaan tara nanda absén.
                Kondisi kasebut di luhur lir ibarat misteri anu bisa jadi itu ieu pada meungpeun carang. Anu penting sértifikasi lancar, sadayana tiasa diatur. Upama dijujut ogé moal teuing katohyan, da sadaya pada-pada silihkilungan. Lantaran kitu, tarékah ngayakeun absén onlén, lian ti absén sidik jari anu geus lumangsung di sababaraha sakola, jadi pilihan geusan éféktivitas absén ka hareupna.
Absén onlén jebul lir angin lilimbungan anu ngendagkeun sakumna pagawé jeung guru, hususna di lingkungan pendidikan  di Kabupatén Majaléngka. Ujug-ujug baé pasualan absén onlén ngajaul ngaleuwihan haneutna isu caprés jeung cawaprés, atawa ogé isu miring ngeunaan tarif Rp 80 juta. Jadi sabiwir hiji lantaran béja-béja simpang siur kalayan teu dibarengan ku référénsi anu jelas ngeunaan prak-prakanana. Padika jeung sagala anu pakait jeung absén onlén éstuning ukur datang tina cenah jeung cenah. Sakapeung diendag-endag ogé ku beja anu digegedékeun liwat médsos, ngeunaan ancaman lamun hiji guru teu ngagawéan absén onlén. Balukar pangriweuhna tumiba ka guru anu teu paham kana urusan IT. Antukna kalah ramé teu puguh. Anu panasbaran mah kantenan dibarengan ku ambek-ambekan sagala.
Anu awam pisan mah komo, kateupaham pagugulung jeung kasieun. Babakuna, lamun teu ngagawean absén, temahna maktak mangaruhan kana sertifikasi. Lamun akumulasi absén teu luyu jeung anu kuduna bukti, bisa jadi sertifikasi dicabut. Mangkaning, sertifikasi téh panumbu hirup pangutamana salian ti gajih rutin. Lamun seug nu hiji éta dicabut, tada teuing barongkéakanana. Numawi, absén onlén mah ditarékahan sakumaha mistina, ti mimiti nyayogikeun hapé android nepi ka nohonan sangkan bisa ngaksés absén dina waktuna.
Dampak luar biasa mémang mimiti témbong ku ayana absén onlén. Salah sahiji anu pangonjoyna nyaéta perséntase guru hadir isuk-isuk ningkat sacara signifikan. Kitu deui perséntasi guru mulang, rata-rata nunggu nepi ka tabuh 14.30 unggal poéna. Anu sumping énjing-énjing, kantenan sanés muru ngajar, da sasumpingna ka sakola téh ngadon patingdareluk noong androidna séwang-séwangan. Anu hasil asup surak, anu teu bisa ngaksés gegelendeng. Ka dieunakeun, absén lain kalah gampang diaksés, nu aya kalah beuki susah. Antukna aya anu segut bari leukeun susuganan bisa asup, aya ogé anu apriori jeung leuwih loyog kana ngabaékeun.
Pangalaman karerepet anu karandapan ku para guru anu ngaksés absén antarana baé: (1) posisi lokasi hésé diakses, dina monitor muncul katerangan “Posisi lokasi sudah dapat tapi gagal ambil nama lokasi”. (2) Posisi lokasi jeung ngaran tempat geus beunang, tapi lain di lokasi anu sakuduna. Jalaran kitu, absén ogé gagal dilakonan. (3) Kalan-kalan (malah sering) muncul katerangan “Bukan no. HP yang bersangkutan”, padahal éta HP meleg-meleg dicepeng ku nu bogana. (4) Sering absén asup atawa absén mulang teu bisa diaksés dina waktuna, ieu ngabalukarkeun  absén diaksés telat ti waktu anu sakuduna, jeung boa masih kénéh loba karerepet lianna.
Hal nu pikalucueun salian ti susah aksés saperti anu didadarkeun di luhur, nyaéta ngeunaan profil pegawai. Data anu aya dina éta profil sabagian gedé pegawai henteu kacatet sakumaha mistina. Aya anu data pribadina bener, nanging tempat digawéna béda. Contona: Ikhsan tempat tugas nu sabenerna di SMPN 1 Majaléngka, tatapi nu kacatet tugasna di SD Sindangkasih II. Saha anu lepat lamun lain sistemna anu kudu dibebenah?
Ana disalusur, naon sababna pangna absén susah diaksés, horéng prasaranana can cukup. Numutkeun katerangan ti pihak BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Kabupaten Majaléngka, sistem absén onlén mémang can sampurna. Hasil uji coba dina bulan November jeung  Desember kakuranganana bakal jadi bahan kajian. Harepanan, awal taun 2019 ieu absén onlén sagala rupana geus bisa diimpléméntasikeun kalawan lancar.
Nanging, di sagédéngeun pasualan aksés anu masih kénéh nyésakeun masalah, aya pamikiran motékar anu muncul ti pihak Kelompok Kepala Sekolah. Dumasar kana panalingaan, yén absén onlén (sanajan karék ujicoba) bisa jadi alesan pikeun ngalumakukeun sistem 5 poé gawé. Yén guru anu rata-rata tabuh 13.00 mangsa bubar sakolana, masih kénéh kudu nunggu waktu absén mulang kurang leuwih 1,5 jam. Tibatan dipaké ngalelengkuy nungguan waktu absén mulang, naha teu leuwih hadé éta waktu téh dimangpaatkeun pikeun ngajar? Kawasna, numutkeun pihak MKKS, leuwih hadé jumlah jam ngajar ditambahan unggal poéna nepi ka tabuh tilu, tibatan guru hareudang nungguan absén mulang bari tinglaligeuh teu puguh.
Sababaraha urang Kepala Sekolah geus ngémbarkeun kamandangna (malah aya anu liwat médsos, kayaning facebook atawa WA), lima poe gawé kudu dilumakukan sajalan jeung kawijakan absén onlén. Kumaha ketak jeung kawijakan tindak lanjut tina ieu usulan, masih kénéh perlu tinimbangan anu asak jeung pasti. Tangtuna bari kudu dibeuweung-diutahkeun maslahat jeung mudlaratna.***

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to " "

Post a Comment