PUISI RAHADIAN ARYA DEWANGGA

KEMBANG WIWIRANG

Rahadian Arya Dewangga

Bandung, 8 April 2018

Kembang nu ligar,
midang na tangkal ngarangrangan,
endahna sumerah ka bangbara,
nu ngumbara ngalanglang jagat raya,
neuteup, euntreup, tur nyeuseup,
maduna rasa,
mulang tanpa basa teu mirosea,
taya kamelang,
balilihan ceurikna kembang,
alim paanggang nanggung wiwirang,
layu murag dipajuaran parawan,
nu tinggal impenan...
Nyawang nu teu kendat datang,
bangbara nu ngumbara,
ngambah jumantara,
ngaraksa ngariksa ligarna kembang ditaman,
nu layu gugur dipajuaran,
parawan tinggal kalangkang...

MILANG CIMATA PATURAY RAGA

Rahadian Arya Dewangga

Layung beureum pating arudat,
mawa tibelat nya rasa,
rasa nu sumoreang wanci katukang,
basa urang sempal guyon gogonjakan,
mangsa urang indit ka masigit nuntut elmu kaakheratan.

Kiwari urang papisah,
papisah raga papisah alam,
mugi gumebyarna layung beureum nyaangan pileumpangan jalan anjeun,
mulih kajati mulang kaasal,
kanu maha kasawa pangawasa jagat raya,
sorga nu diseja.....

Kasangsara geusan sirna,
kasusah geusan punah,
mugi bagja katarima ti Maha Kawasa, sesembahing para kawula,
para abdi-abdi sadaya.

Geulis tong ringrang,
tong sumoreang,
da anjeun mah bageurna teu ka ukur ku dunya,
kasolehanna moal aya papadana,
sing reugreug,
sing tentrem,
sing tenang,
pasrah sumerah ingang ka Allah,
nu jadi sesembahan anjeun,
sesembahan akang nu masih ngancik di alam dunya,
mugi anjeun tinemu kabagjaan,
Nyalu'uh dipangkonan Allah Subhannu Waa Ta'alla Azza Waa Zalla....


KUSUMA SYURGA GEUREUHA GARWA

Rahadian Arya Dewangga

Bandung, 10 April 2018

Kusuma ligar,
medar endahna rasa,
bagja sawatara urang dialam dunya,
hirup ngarumpaka pilihgenti,
kasusah kabagja,
iwal aya dina rasa,
mugi janten kapibanda na rasa
sumerah pasrah kanu kawasa,
ngadu'a tong meredih sorga,
ngadu'a keur muji kersaning illahi rabi, muja kersaning Allah Subhannu Waa Ta'alla Azza Waa Zallaa...
Duh gusti pupujining ati,
mugi pun adi janten sajatina istri,
nu keur ngahias taman naviri,
bakti gumati kasalaki,
ngukuhkeun ajenna diri,
nyurup cahaya,
gumebyar mancar,
sajatining widadari nu lenggah di puputren sorga nirwana,
Kersaning Allah Ta'ala...
Bagja lugina di alam dunya,
jadi kusumaning ati salaki...


Rahadian Arya Dewangga atau Wihardi Wickyarto, S.Pd. adalah wiraswastawan alumnus Pendidikan Sejarah FPIPS IKIP Bandung angkatan 1990.

Subscribe to receive free email updates:

1 Response to "PUISI RAHADIAN ARYA DEWANGGA"