BASA INDUNG, BASA HATÈ


Ku : Ummi Mujahidah


Basa indung pantes disebut basa hatè. Basa indung, nu dipakè pamapag brolna urang ka dunya. Urang Sunda, moal ngabagèakeun anak ku basa deungeun, sanajan ka hareupna budak digèdèkeun ku basa Malayu atau basa naon waè.
Gerentes hatè, tara makè basa batur, pasti makè basa indung. Nu katara pisan mah, dina mangsana ngambek. Asa teu sugema ngambek, lamun lain makè basa indung. Pokona, nembrakeun sarupaning rasa, ngeunahna makè basa indung.

Kalolobaan jalma ayeuna, babakuna nu hirup di kota, atawa jalma nu ngarasa jaya, boh dina kadunyaan atawa kaèlmuan, biasana ngomongna unggah adat mamalayuan. Tapi ninggang di ngambek, angger wè nu kaluar tèh basa indung. Lain salah budak, lamun jaman kiwari kalolobaan budak rungah ringeuh mun diajak ngomong makè basa indung. Tapi  mun keur ngambek, meni capètang nyarèkan makè basa indung. Da nu diajarkeunna kitu, wayahna wè budak urang apal  basa indung, ngan ukur kecap-kecap nu dipakè keur ngambek.

Basa indung, cocog pisan disebut basa hatè. Mun panggih jeung jalma saliwat, di kota mah sok asa-asa makè basa indung. Tapi lamun geus loma, asa teu mantes mun lain makè basa indung. Jadi sanajan jeung jalma anyar panggih, mun nyaho bisa basa indung, urang bakal ngarasa leuwih deukeut. Katalian ku rasa miboga basa nu sarua.

Ajèn urang bakal ningkat, mun bisa makè basa indung saluyu jeung undak usuk basana. Sabalikna, jalma bakal meunteun goreng mun teu merenah nerapkeun undak usuk basa. Malah bisa jadi disebut kurang ajar atawa teu sopan alatan salah nerapkeun kecap.

Yu, ah, urang piara basa indung.  Urang tingkatkeun ajèn diri, ku makè basa nu merenah. Sugemana ngucapkeun basa indung, ulah ngan ukur  lagu ngambek. Rasa deudeuh, reueus, kuciwa jeung nalangsa, leuwih jero mun makè basa indung.

Basa indung, beunghar ku rasa. Ngamumulè basa indung, ngahirupkeun rasa. Mun teu dipiara ku urang, basa indung, hususna basa Sunda, bakal jadi layon, atawa ngajirim na wujud bangsa deungeun. Da ku beungharna rasa dina basa Sunda, loba bangsa deungeun nu kabita. Nepi ka daèk diajarna, dipakè jeung diajarkeun deui. Mun urang Sundana api lain, terus miceun,  teu mustahil basa Sunda dipulungan, diaku ku bangsa deungeun. Teu sieun? Mangga èmutan, samèmèh basa urang jadi layon.

#dina raraga mièling basa indung.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "BASA INDUNG, BASA HATÈ"

Post a Comment