Diajar Basa Sunda (Bagean Katilu): "Wasta Abdi Christ."

Ku: Badriah (Cianjur)


Bari rada kurang pédé jeung teu pati yakin, kuring ngabiur indit manggihan murid nu keyeng cenah hayang diajar basa Sunda. Indit téh tangtu baé bari rada bebekelan heula. Ti sababaraha poé saméméhna geus kurah koréh néangan bahan pangajaran. Puguh gé taya pangalaman ngajar basa Sunda ka bulé, jadi rada palaur rék ngajar téh. Bisi salah, bisa teu merenah, jeung bisi-bisi nu séjénna, intina mah leuwih loba risi batan kawani.

Barang gok ka jalan anu ku manéhna dikirim make share location, kuring luak lieuk. Dina pikiran téh geus méré tangara, 'pasti imahna nu pangalusna,' manéhna wé nyebutna vila. Pan ari vila pikeun urang lembur mah, éta téh lain imah samanéa, pasti aya kana dua atawa tilu manéana. Énya bener wé imahna téh ala imah urang Amérika. Barang srog asup, katingal ku sarérétan di buruan aya taman leutik. Meureun taman minimalis téa, ceuk haté téh. Kuring nyekel angen, maksud téh ngarah norowécona haté teu kaluar, bisi kadéngé ku pribumi, pan matak wirang. Piraku karak nyaho bungkeuleuk taman minimalis, pan dina gambar ogé nu kitu mah balatak.

Manéhna nitah asup ngaliwatan garasi. Katempo aya mobil bodas ngajugrug. Haté téh miheulaan ngomén, "Euleuh ari nu boga dolar, imahna vila, buruanna taman minimalis, ari garasina dieusi mobil alus, emh emh resep temen mun boga imah siga kieu."

Haté galécok, ari suku mah anger nuturkeun nu boga imah. Bras ka bagian tukang imah, ampir wé ngajengkang, "Euleuh aya kolam renang sagala geuning di tukangeun imahna téh." Panon rurat rérét ningalian sabudereun buruan tukang. Kabéh imeut maké tapak seni. Beulah juru, katingal aya tangkal leutik, dipelak ngajajar ngahalangan tembok, diadu maniskeun jeung jukut Jepang nu héjo. Teu jauh ti dinya aya batu-batu laleutik bodas disusun ngaléor jadi jalan leutik nu camperenik. Haté ngucap sukur bari pok ngomong ka diri sorangan, 'Emh ngalaman ogé geuning nincak vila urang Amérika bari bisa langsung nempo éndahna, lain sakadar gambar."

Kuring teu pati loba tumpa tempo, geus cukup saheulaanan mah sakitu heula. Intina, kuring ayeuna bisa ngabédakeun vila jeung imah. Ku sakitu gé geus asa bungah kacida. Baheula mah kabisa téh pan ngan ukur ngabédakeun imah jeung saung. Ngan kétang ayeuna mah jadi bingung deui ngabédakeun imah jeung saung téh. Ti saprak aya nu dagang dahareun siga Godéblag anu datangna ti Amérika, nyebutna téh Pitsa, dijualna di Pitsa Hut. Apanan 'hut' mah hartina saung. Tapi jauh mela melu saung urang Amérika jeung saung Mang Rowi anu sok dipaké nyangsangkeun baju gawé, neundeun pacul, jeung cetok. Saung Pitsa mah teu siga saung Mang Rowi. Aéh naha karah mikiran saung.

Béak taman nu sisina aya tangkal ngajajar, kuring diajak asup ka ruang tamu. Teu wani langsung diuk, bisi ngérakeun pajar teu nyaho adab internasional. Manéhna bangun surti ka kuring nu rumegag, bari imut 'please have a seat' cenah. Tacan gé diuk merenah, jol aya budak leutik, kira-kira lima taunan, nyampeurkeun. Christ ngabéjaan yén manéhna diperedih kudu ngajar basa Ingris ka budak leutik éta. Kuring ngabayangkeun posisi Christ sarua jeung kuring. Manéhna nu lahir digedékeun maké basa Ingris, tapi teu apal cara ngajarkeun basa Ingris, kudu ngajar basa Ingris. Ari kuring, lahir digedékeun maké basa Sunda, teu apal cara ngajarkeun basa Sunda, kudu ngajar basa Sunda. Lebah dieu mah adil. Adil dina harti sarua bingungna.

Kuring teu pati maliré ka budak leutik anu teu lila ngaléos ningalkeun kuring duaan. Christ ngajak pindah ka ruang belajar. Leuwih rinéh karasana pahareup-hareup dina méja belajar mah. Asa aya hawa kawani saeutik. Basa pahareup-hareup dina méja tamu mah, jadi sémahna téh karasa pisan ku kuring.

Kuring keur mikir-mikir rék ngamimitian nyarita naon, kadéngé manéhna ngomong, "Wasta abdi Christ."

Kuring ngagebeg, boa-boa manéhna geus bisaeun basa Sunda!

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Diajar Basa Sunda (Bagean Katilu): "Wasta Abdi Christ.""

Post a Comment