Yu, Urang Nyarita Basa Sunda!

Ku : Siti Juariah Yamin


Urang téh turunan Sunda. Cicing di Tatar Sunda. Indung-bapa, nini-aki, jeung dulur, asli urang Sunda. Kapan urang téh, tempat bali geusan ngajadi, di tatar Sunda, nyaéta Garut. Tuh, pan sidik, urang téh, urang Sunda.

Naha ari kana basana, urang teu pati wanoh? Nepika mindeng, lamun ngadéngé kolot baheula nyarita ku basa Sunda, pan lolobana mah teu kaharti, nya? Aku wé, lah!

Tah éta téh, ku sabab di imah, jeung kolot, jeung dulur sok dibiasakeun nyarita ku  basa Indonésia. Padahal basa Indonésia mah, paké wé di luar, di sakola, di mana-mana, tong di imah. Di imah mah, jeung indung-bapa, jeung dulur, sok biasakeun nyarita ku basa Sunda nu bener, nu puguh éntép seureuhna, tong togmol, kudu malapah gedang.

Cing atuh diajar jeung ngapalkeun basa Sunda téh sing bener. Pan ayeuna mah ti mimiti SD, SMP nepi ka SMA, aya palajaran basa Sunda. Sok ulik, da bukuna aya. Ulah nepi ka, mun aya tugas, néang jawaban téh sms heula, nga-WA heula.

Ulah nepi ka ngomong, "Ké, abdi bade tuang heula." Atawa, "Ari Guru Basa Sunda tos wangsul, teu acan?" Tah, éta téh salah!

Basa Sunda mah hésé matak kudu ngapalkeun gé.Teu cara basa Indonésia. Keur urang kitu, keur batur kitu, basana téh.

"Saya sedang makan."

" Bapak sedang makan."

Ari dina basa Sunda mah, pan béda. "Abdi nuju néda."

"Bapa nuju tuang."

Terus, mun aya nu nanya," Dupi tuang Ibu, damang?" 

Ku urang kudu dijawab, " Numawi pun biang téh nuju teu raraos salira."

Ieu mah ukur conto, yén dina basa Sunda mah, urang kudu bener ngalarapkeun kecap.
Sok dialajar sing bener, paké dina paguneman sapopoé. Sing jadi pangéling diri, rek cicing di nagri mana gé, sing inget, urang mah pituin urang Sunda. Ieu pangéling, meungpeung ayeuna poe miéling basa indung sadunya. Ieu ajakan, Yu, urang nyarita maké basa Sunda, basa kareueus urang saréréa.

#dina raraga miéling poé basa indung sadunya.
#papatah nini ka para incu


Siti Juariah Yamin, Ibu rumah tangga berusia 80 tahun, masih aktif membaca dan menulis di buku harian.

Penyunting: Nurlaela Siti Mujahidah

Subscribe to receive free email updates:

1 Response to "Yu, Urang Nyarita Basa Sunda!"

  1. Sae seratan teh,'inspiratif', ngelingan ka barudak jaman now.

    ReplyDelete