Carbung: Nu Nyangsaya Di Pipir Sakola (Bagean 2)


Ku: Eva Walipah

Nu ngalempréh diusapan tarangna ku bapa Kepala, katembong anjeunna ngaharewos dina cepil katuhu Iwan bari socana peureum. Indungna diuk gigireunana bari terus ngaos surah yasin sakapeung kadenge ingsreuk-ingsreukan nahan cimata, sorana laun ampir-ampiran teu kakuping.  Teu lami bapa Kepala kaluar rohangan perawatan, anjeunna rutin besuk Iwan ka rumah sakit.
Tos dua minggu, Iwan dirawat tapi teu acan sadar waé. Ceuk dokter mah koma cenah. Selang infus jeung selang oksigen pakuranténg, aya oge selang nu nyambung kana alat disada tut...tut...tut sorana anca. Leungeun katuhuna diperban da potong tea.
“Pa Guru, Iwan teh bade dicandak uih wae” ceuk bapana ngobrol ka bapa kepala di luar rohangan.
“Naha? pan teu acan sehat.boro-boro sehat sadar oge acan” tembal bapa kepala.
“Eta waragadna pa Guru, kuring teu sanggup” ceuk bapana bari luk tungkul. Bapa Kepala unggut-unggutan, salirana anu bayuhyuh katembong gagah, rambutna anu makplak bodas jiga karagragan kembang kopo nambahan wibawa.
“Tos sabarahaeun waragadna?” pa kepala naros deui
“Tos langkung ti lima rupiah pa guru”  tembal bapana.
“Sual waragad, anjeun tong salempang. Keun eta urusan kuring salaku pimpinan di sakola, nu penting anak anjeun sehat cageur deui sabihara sabihari” ceuk bapa kepala deui
“Bapa uninga ku anjeun, kuring mah keur dahar sapopoe oge ceuk paribasana koreh-koreh cok kadang aya kadang teu aya komo ieu kanggo waragad rumah sakit” ceuk bapana bari nyegruk ceurik.
“Enya anjeun sing sabar wae, mudah – mudahan anak anjeun si Iwan cageur deui jeung bisa mukakeun lalangse kajadian ieu. Kuring panasaran pisan saha jalemana anu tega ngarogahala si Iwan di lingkungan sakola. Soal waragad keun tanggung jawab kuring” ceuk bapa Kepala deui, teu lila anjeunna pamit. Karasa aya nu rada hampang dina jero dada bapana ngadenge kasanggup bapa kepala ngeunaan waragad rumah sakit.
Sanggeus jajap bapa kepala kahareup, bapana asup deui ka rohangan nyelangan indungna bisi butuh nanaon. Barang sup ka rohangan, kasampak indungna nangkub kana ranjang Iwan, masih make mukena. Teu kungsi lila, kadenge sora alat disada rada tarik, layar na komputerna reup bray.
“Tut...tuut...tuuut” bapana curinghak. Katembong leungeun Iwan usik, mimitina curukna tuluy ramo-ramona.
“Alhamdulilah” Bapana nyampeurkeun Iwan, tuluy ngusapan leungeunna. Katembong socana beunta. 
“Ba..ba pa” sorana laun pisan.
“Iwan” ceuk bapana.
“Nyeri pa” ceuk manehna sorana laun
“Sabar bageur, kasep” ceuk bapana deui
“Sieun” ceuk Iwan deui
“Sieun naon su?” tanya bapana, Iwan teu ngajawab malah ngadégdég awakna, biwirna geunteul.  Bapana reuwas tuluy mencét tombol ngageroan perawat. Indungna nu keur nundutan kagugahkéun.
“Aya naon, pa? Kamana bapa kepala?” ceuk indungna.
“Iwan sadar” tembal bapana
“Alhamdulilah” ceuk indungna
“Bapa kepala parantos mulih” tembal bapana.
Teu lila jol perawat sumping mariksa kondisi Iwan, indung bapana nungguan diluar. Rada lila oge perawat teu kaluar-luar, Indung bapana ngarasa guligah, melang kaayaan Iwan. Iwan budak cikal, adina loba aya lima, budak lungguh budak bageur budak nurut ka kolot nyaah ka dulur nyaah ka babaturan tapi naha nasibna bét goreng disiksa dirogahala dijero wc, bari jeung teu apal kusaha masih keneh poék.
Sanajan bapana ukur tukang dagang cilok nu nguliling ka lembur-lembur, tapi Iwan tara minder, manehna tara mekel duit jajan kasakola nu penting geus mumuluk  memeh indit sakola. Di sakola na oge kaasup murid pinter sok asup rengking. Ayeuna kaayanana matak pikarunyaeun, teu walakaya.
Selang sababaraha menit, perawat kaluar ti jero rohangan.
“Kumaha kaayaan Iwan, suster?” tanya bapana panasaran.
“Iwan tos sadar, tapi kondisina masih keneh teu acan stabil” tembal perawat bari leos indit deui ka rohangan perawat.
Indung jeung bapana muru ka jero  kasampak Iwan tos beunta, barang nempo aya indung bapana manehna katembong marahmay.
“Ema, bapa” ceuk Iwan
“Ma, nyeri”
“Naon nu nyeri bageur?” tanya indungna
“Dada Iwan nyeri”
“Uhuk...uhuk” manehna batuk, bari jeung muringis
“Panangan Iwan oge ma, nyeri pisan” ceuk manehna deui, cimata murubut dina pipi indungna.
“Komo mastaka Iwan mah, ma nyeri pisan” ceuk Iwan deui.
“Teu kuat, ma”
“Ehm tong nyarioskitu kasep, soleh hidep pasti kuat”
“Nyeri pisan, Ma”
“Iwan kuatan” ceuk indungna deui.
“Iwan moal kuat, Ma nyeri pisan”
“Hidep teh kunaon?” tanya indungna
“Iwan diteunggeulan”
“Kusaha?”
“teu kusasaha”
“Naha teu kusasaha?” tanya indungna. Iwan gideug bari murubut cisocana. Indungna beuki karasa nyesek peurih dadana nempo anakna kaayaan kitu.
“Ema teu kudu terang Iwan diteunggeulan kusaha” ceuk Iwan deui bari nafasna pondok-pondok siga nu sésék.
“Wan, bageur wartoskeun ka Ema Iwan diteunggeulan kusaha?” Iwan ukur gideug alon bari seuri.
“Pedah naon Iwan diteunggeulan?” tanya indungna deui
“Pedah Iwan tara mayar artos siga batur” tembal Iwan, sorana les-lesan ampir teu kakuping. Iwan ngulahek, socana peureum awakna leuleus.
“Iwaaan” indung na ngajerit, perawat datang ka rohangan mariksa kaayaan Iwan.
“Innalilahiwainna ilaihi rojiiun” ceuk perawat bari nyimbutan Iwan dirurub nepikana sirahna.
Indung bapana ceurik balilihan, teungteuingeun Iwan maot ku cara kitu. Sanggeus dipulasara sakumaha mistina. Disalidik nu ngarogahala Iwan teh nya éta si Kardun jalema gelo nu dititah asup ka jero wc ngadon neunggeulan Iwan. Nu nitahna salah sahiji budak SMP tukang palak. Pedah Iwan tara pernah mere duit ka eta budak SMP. Harita salila si Kardun nyiksa Iwan, eta budak SMP tukang palak cicing diluar ngajagaan.
Deudeuh Iwan.
***
Sumedang, 18 Pebruari 2019
Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Carbung: Nu Nyangsaya Di Pipir Sakola (Bagean 2)"

Post a Comment