NYAAH DULANG


ku: Unang Sumarna

    Nyaah dulang tèh mangrupakeun hiji babasan nu pihartieunna kanyaah kolot ka nu jadi budak nu salah ngalarapkeunna. Pangrasa bener, tapi dina kanyataanna mah mawa madarat malah bisa ngancam nyawa budak nu jadi sasaran rasa 'nyaah' èta. Nyaah dulang tèh lain fatamorgana, tapi nyata loba kajadian. Siloka nu dijieun ku karuhun baheula mah biasana abadi, lumaku sapanjang jaman.
   Kamari, 15 Februari 2019 di wilayah Gowa Sulawesi Selatan hususna, di nagara urang umumna, geunjleung ku kajadian budak SMP nu matèni karep ku jalan ngagantung manèh. Alibi nu kabaca tina surat pamungkas nu kapanggih di deukeut tempat manèhna gantung diri tèh cenah pèdah 'baper' salila ieu gawèna ngan ngariripuh indungna wungkul. Èta budak nu ukur hirup jeung kolot nu kari sabeulah (indungna wungkul ) tèh iklas nelasan sorangan alatan motor nu dipakèna disita, kaasup SIM jeung STNK nu indungna ku pihak kapolisian, lantaran manèhna geus neunggar motor anggota TNI nepika duanana tijungkel. Budak ku TNI èta dipasrahkeun ka pos polisi pangdeukeutna. Nya   terus wè di tahan motor, SIM katut STNK-na. Tah èta salah sahiji conto kajadian nyata tina babasan nyaah dulang.
   Mindeng kasaksian ku urang kiwari loba pisan barudak umuran SMP malah SD geus tingserebet makè motor. Padahal ceuk aturan kapolisian,  geus puguh budak umur sakitu mah can manjing makè kandaraan bermotor. Pihak kapolisian geus ngaluarkeun undang-undang yèn nu bisa meunang/ miboga surat ijin mengemudi alias SIM mah, nu umurna geus tujuhlas taun ka luhur. Meureun paling henteu kudu geus kelas dua SLTA. Ari ieu ku kolotna teu sirikna dibèrè 'doa restu'.
   Sacara mèntal jeung fisik budak umur SD jeung SMP can manjing makè motor sok komo nyetiran mobil. Umur sakitu èmosi jeung logikana masih kènèh labil. Teu mikirkeun kasalametan nu penting asa gaya tingserebet ngebut. Malah teu jarang lampu sèn tara maèn mun seug mèngkol. Leuwih parahna asa gagah asa gaul mun teu makè hèlm nu standar malah nepika buligirna tah sirah. Teu mikirkeun kumaha akibatna mun seug cilaka, bisa geger otak mun keur ngebut labuh hèg sirah nenggel kana batu, trotoar, portal, atawa aspal. Malah teu pamohalan bencar tah sirah.
  Tina segi fisik gè budak saumur kitu mah asana can manjing. Sok sanajan loba ogè budak nu bongsor, tapi da lolobana mah motor jauh leuwih jangkung jeung gedè tibatan nu naèkna. Tangka jèngkè mun naèk tèh. Tapi da ih damang wè teu paureun, tuang sepuhna gè sami mawon, taya kamelang da bakat ku nyaah ka putra kameumeut. Dasar nyaah dulang.
    Lain saeutik kolot nu kalakuanna siga kitu. Bakat ku nyaah, bakat ku ngogo, malah bisa waè bakat ku hayang katanggar ku lingkungan yèn manèhna mampuh meuli jeung mekelan budakna ku motor. Maranèhna anggur loba nu ngarasa reueus nempo barudakna tingserebet darangdang-durungdung kana motor. Sok enya masing hal èta ukur 'tersirat' da nu 'tersurat'na mah angger pokna lumayan ngirit ongkos, ambèh teu kasiangan, ambèh bisa gampang barangtitah sakalieun kapèpèd bèakeun uyah nitah budak meuli ka warung makè motor ngarah gancang. Heuy deuh..dina emprona mah nu aya budak jadi jarang aya di imah da hayuh beberengbengan waè jeung babaturanna ulin makè fasilitasna, enya motor inventaris ti kolot. Nyaah dulang ogè pan?
    Satemenna ari kudu disarkasmekeun mah kolot nu mèrè motor ka budak nu umurna can manjing sarua nitah gancang-gancang maot ka budak, sarua jeung ngajongklokeun ka kuburan, sok sanajan enya jodo, pati, bagja, cilaka mah anging Gusti nu uninga, tapi sarèatna  geus dilakonan, dibuka, digali, ku para kolot nu mèrè motor ka budak. Ari budak tèa sakali deui dina ngajalankeun motorna tèh sok teu jeung adeuh, tara jeung kira-kira dapon gaya.
   Naha èta kolot nu mèrè motor ka budak kitu tèh geus yakin gedè maslahatna tibatan madaratna? Kumaha mun salianti matak cilaka lantas ogè lumpatna kana kriminal? Bijil ti imah mah mani antarè ngajalankeun motor tèh, pas geus jauh ti imah mah ngadius lir diudag jurig. Malah ku ka'motèkaran' barudak ayeuna mah èta motor nu geus meunang memernah ahli tèh diaromè, istilahna divarèasi, nya dibobok knalpotna, dicèpèrkeun, malah aya nu kasundut ku panangtang ti babaturanna rèmna diblongkeun cukup ku gigi. Majar adu kawani adu nyali. Beu..na boga pikiran tèh kitu san? Rajit. Ngaheulakeun gaya tibatan nyaah ka nyawa.  Atuh motorna gè lain waras kalah ramijud, matak darareukeut kana picilakaeun.
   Gank motor nu karèrèanna pamuka jalan kriminal ogè sabenerna jadi riwan keur para kolot nu mèrè motor ka budak abègèhna. Jiwa nu labil, nu mimiti keur nèangan kaaingan, keur meumeujeuhna nèangan pangakuan balarèa, nèang jatidiri, gampang kahasut ku hal nègatif. Gampang diajak kana teu benerna. Matak tong ahèng mun budak  nu dibekelan motor kitu gampang pisan mun diajak asup kana gèng motor.
    Rarasaanna asa gaya konpoi na motor. Aya nu ngahalangan batur di jalan gogogan. Aya nu nyiap langsung ngabrèt nyusul. Dipèpèdkeun. Teu jarang nepika silih habekna. Teu jarang nepika tawuran pikeun ngelèbètkeun bandèra gèngna. Teu jarang tungtungna kudu ngaringkuk di pangbèrokan.  Lamun geus kajadian kitu saha nu ripuh? Angger kolot kènèh. Leuheung mun ukur cilaka atawa ka pangbèrokan budak masih kapuluk, palebah nepika palastra èta budak, lain ukur hanjelu di dunya tapi ogè di ahèrat.
Ieu kaalaman sorangan, bubuhan sakola kuring mah sakola sogun alias soko gunung, ih barudak SMP atawa MI tèh bèbas  geus marakè  motor, teu marakè hèlem deuih. Darangdang-durungdung di jalan dèsa.  Geus teu anèh pamandangan budak MI boncèng dua atawa tilu ka sakola. Taya kamelang ti kolotna, da ku geus biasa tèa. Padahal mindeng aya kajadian budak tidongsok kana gawir na motor, budak SMP nabrak budak MI,  nepika potong tulang sukuna, tapi da ih angger wè sangkilang kudu ngaluarkeun waragad gedè jang ngubaran, jang ngahadèan motor, jeung ampir kaleungitan nyawa budakna, da ih kolotna euweuh kakapok, duka teu tegas. Geus  sèhat deui mah budakna, ih motor tèh dibikeun deui waè. Nyaah dulang tèa ning. Kuduna sakali-kali mah operasi zèbra tèh dilaksanakeun di jalan dèsa lain di jalan raya wungkul. Kacipta bakal loba nu kajaring utamana budak sakola.
   Sabenerna, pikeun ngajaga supaya kajadian kacilakaan kitu teu terus nambahan, pihak sakola di daèrah kuring, ngaluarkeun aturan siswa teu meunang mawa motor ka sakola. Balukarna nu kabeurangan/bolos jadi ngalobaan, alesanna jauh jarakna jadi leumpangna lila. Ah èta mah alesan wè. Padahal bisa pan mun inditna leuwih isuk-isuk, atawa anteurkeun heula ku kolotna ka sakola. Tapi da ih, paribasa sibuk cenah. Lucuna ku kamotèkaran barudak ayeuna, geus bisa ngakalan guru. Ti imah makè motor, tapi teu di bawa ka sakola da teu meunang tèa. Si motor tèh disimpen di imah masarakat samalah di kebon. Teu mikir kumaha mun motor leungit aya nu maling. Tah pas bubar sakola, apal-apal rabeng wè kalaluar tina liang cocopèt  tah motor siswa tèh.
   Saha nu salah? Kolot atawa kaayaan? Kaayaan nu sing sarwa gampang pikeun mibanda kandaraan bermotor, ku duit ukur ratusan rèwu jang dp gè geus meunang motor. Ampir unggal imah boga motor. Hal èta tangtuna saeutik lobana bisa ngarojong kajadian èta. Faktor kolot? Geus puguh pan  loba kolot nu teu sadar yèn maranèhna tèh...nyaah dulang.
  Tah ku kituna taya salahna salaku kolot muhasobah. Nyaliksik diri nalèngtèng awak. Na geus bener sikep urang ka budak tèh? Na bener sikep atawa kanyaah urang tèh lain nyaah dulang nu inggis brasna tèh jadi mawa cilaka ka budak. Wallohualambissawab.

Unang Sumarna, guru Bahasa Indonesia di SMP Plus Bina Pandu Mandiri, Sadananya, Jl. Galuh no.7 Ciamis 46211

MILIKI MAJALAH PENDIDIKAN GUNEMAN EDISI No. 2 TAHUN V 2019Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "NYAAH DULANG"

Post a Comment