JURIG CULAMÉTAN BAGEAN KAHIJI


Ku Lina Herlina*)


Di hiji lembur aya imah anu rada nenggang ti batur. Imah panggung anu leutik téh di kuriling ku kebon jeung balong. Kaitung rada canéom da loba tatangkalan garedé sakurilingna.

Sumanta ngaran nu boga imah. Cicing di dinya jeung Nyi Iti pamajikanana. Ditambah ku tilu anakna.

Pagawéan Sumanta tatanén, saperti nyawah ngebon jeung miara lauk di balong tukangeun imahna.
Poé harita, Sumanta ngarasa ripuh gawé téh. Sabab keur usum ngawuluku. Biasana lamun ngagaru sok diborongkeun. Tapi najan kitu manéhna sok ngilu mantuan ngararata jeung 4 pagawé séjénna. Taneuh anu tos digaru diratakeun deui ku nu macul.

Sabada réngsé macul Sumanta balik ka imah. Ka sampak Nyi Iti keur mencok hiris. Atuh sanajan awak bolokot kénéh ku taneuh, habek manéhna dahar sangu poé panglolodéhan pencok hiris. Kacida nikmatna ditambah ku kurupuk ér o.

Peutingna sanggeus sholat isya Sumanta geus kérék tibra. Ku sabab
beurangna gawé ripuh jadi beurang kénéh panonna geus asa rapet.

Wanci tengah peuting beuteungna kukurubukan. Karasa asa peurih. Sumanta kahudangkeun ku rasa lapar. Gerentes haténa: "Asa peurih kieu beuteung téh."
"Paingan atuh da manggih sangu téh jam 2-an."
"Rek hudang asa horéam-horéam teuing."
"Tapi ieu beuteung pupurilitan kieu." Haténa galécok sorangan.

Ahirna mah kahoréamna éléh ku rasa lapar anu kacida. Manéhna ngagoroyoh ka dapur néangan
sangu jeung deungeuna sésa dahar barudak.

"Kabeneran aya kénéh sangu poé jeung céos kacang". Gerentes manéhna.
Terus wéh ngalas bari diuk dina jojodog nyinghareupan hawu. Tukangeun hawu aya jandéla paranti jalan haseup supaya teu kabéh ngelun ka jero imah. 

Karék sahuap ka duana, Sumanta ngarasa aya nu melongkeun. Kadéngé sora angin ngagelebug. Angin suung dina usum pabaru. Jandéla harepeun manéhna jol ngageblag muka balas ka tebak angin gedé.

Masih nyekelan séndok eusi sangu anu rék dihuapkeun manéhna tanggah ninggali kana lebah jandéla anu muka. Aya hiji mahluk anu keur noong bari rupa pikasieuneun. Terus mahluk éta ngomong: "ménta!"
Kereles wéh Sumanta kapaéhan awahing ku reuwas.

Corétan ka-1 fiksmin.
Nagrég, 29 Desémber 2017.

Lina Herlina, S.Ag. Guru PABP SMPN 3 Limbangan, anggota Komunitas Penulis L3. 

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "JURIG CULAMÉTAN BAGEAN KAHIJI"

Post a Comment