Ngawangun Karakter Bangsa ku Resep Macaku Eti Nurhayati, S.S., M.Pd.*)

       Nyempetkeun waktu keur maca kacida pentingna pikeun nambah-nambah kanyaho/ wawasan. Maca buku pangajaran  mémang penting, tapi maca buku-buku salian ti buku pelajaran ogé  penting.
       Ngawangun karakter resep maca téh teu gampang. Sangkan siswa resep maca,  perlu bingbingan jeung tuladan ti bapa ibu guruna. Siswa diajak babarengan maca.
       Di sakola-sakola, ti mimiti  Séptémber 2016 aya program nu ngarana WJLRC (West Java Leader Reading Challenge)  nu diteruskeun ku GLS (Gerakan Literasi Sekolah). Program-program ieu mangrupa program pikeun ngaronjatkeun karesep maca,  nu tangtuna sapakét jeung nulisna.
       Biasana hasil maca téh terus ditulis mangrupa réviu buku laju dipréséntasikeun bagilir sakali séwang. Nu séjénna ngaregepkeun. Taya istilah bener jeung salah, nu penting mah saréréa dipiharep mikaresep maca jeung nulis  (Literasi). Kagiatan ieu dilaksanakeun di lapangan dimimitian ku maca babarengan. Cag. Salam Literasi! EN,  17082019

*)
Penulis: Eti Nurhayati, S.S., M.Pd. adalah  Guru SMPN 1 Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya.
Jurutelik: Teti Mardiana


Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Ngawangun Karakter Bangsa ku Resep Maca"

Post a Comment