APRÉSIASI

APRÉSIASI PIKEUN CARBUNG
“NU NYANGSAYA DI PIPIR SAKOLA”
KENGING ÉVA WALIPAH

Ku Asikin HidayatMaca Carbung “Nu Nyangsaya di Pipir Sakola” kénging Eva Walipah, nu pangheulana mucunghul téh kareueus. Reueus duméh Éva milih nyerat carita ku Basa Sunda batan ku Basa Indonésia. Kareueus luar biasa anu masih ngait kana jiwa jeung sumanget miéling poé basa indung sadunya. 

Anu mucunghul saterusna nyaéta rasa genah jeung ngalagena nalika maca dua paragraph awal ieu carbung. Hal ieu némbongkeun yén Éva geus parigel nyerat carita. Paruguh éntép-seureuhna. Anu dina émprona, Éva geus bisa ngajak nu maca asup kana suasana carita. Geura titénan ieu dua paragraph beunang Éva.

_Panonpoé géus surup, wanci réupreupan. Hibar layung marakbak minuhan sakuriling bungking, tonggéret geus teu disada déui, papatong geus arampih, ganti ku kalong jeung lalay halibér ngabagéakeun datangna peuting.

Mang Ujang katémbong rusuh mukakéun gerbang sakola, tuluy muka konci asup ka rohangan kantor guru. Teu kungsi lila bray lampu-lampu diburuan sakola harurung. Tuluy mang Ujang kaluar ngoncikeun deui panto. Manehna nyampeurkeun gerbang sakola dikonci ti jero, tuluy leumpang mapay-mapay lorong sakola. Nguliwéd ka beulah pipir maksudna rek jalan gerbang tukang sabab imahna aya dipipireun sakola. Pipir beulah wetan …._

Tuh, pan. Ujug-ujug baé urang aya dina hji mangsa: soré. Sanajan Éva sakotrét ogé teu nulis kecap soré, nanging frase panonpoé geus surup ngébréhkeun wayah atawa waktu. Laju urang diajak jalan-jalan nuturkeun léngkah mang Ujang anu gura-gura muru gerbang sakola, muka konci panto, bray baé pakarangan sakola. Ku hal ieu, apan urang asa keur lalajo film. Katingali (najan ukur dina implengan) laku lampah Mang Ujang mangsa pasosoré di hiji sakola, bari jeung urang milu maén.

Nanging, bet aya nu ngaganggu kana soca. Nataan unggal kecap dina kalimah di dua paragrap éta, leumpangna paningal téh asa tipaparagut kana areuy. Cobi titénan, Eva masih kénéh bingung maparin curek, naha curek kanggo e (taling) anu sakedahna é, atanapi e (pepet) anu sakedahna teu nganggo curek.

Ieu sapuluh kecap anu Éva katawis bingungna kedah kumaha nya peta: géus, réupreupan, tonggéret, déui, halibér, mukakéun, manehna, nguliwéd, rek, jeung wetan. Teu kedah didadarkeun sapuratina margi sadaya tangtos pada uninga di luhureun e anu mana si curek kedahna aya.

Cag!*

Majaléngka, 26 Februari 2020

Salajengna, mangga ilo Carbung kasebat di ...
https://www.guneman.com/2019/03/carbung-nu-nyangsaya-di-pipir-sakola.html

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "APRÉSIASI"

Post a Comment