Baju Nu Sok Nipu

Ku Tana Saepudin S.Pd.

Dua jalma salaki pamajikan datang ka hiji kampus universitas kakoncara saantero dunya, "Harvard" ngarana  di Negeri Paman Sam Amerika. Katempo pangawakan peot, make pakean bele'l leuseuh bari nuntun nu jadi pamajikana nyampeurkeun ka patugas kampus resepsionist jigana. "Punteun, Pa. Bade tumaros!" Eta kolot nanya ka patugas.
Teu kebat dijawab patugas Malik nanya, "Deuk naon eta wani-wani asup ka dieu?"
Bari semu kaget pacampur jeung keuheul ninggali eta kolot, lantaran saumur dumelah kakara kadatangan jalma anu lain mahasiswa atawa tamu elegan ka eta kampus.
"Abdi Bade nepangan kepala sakola, " cek eta kolot, nu dimaksud rektor, atawa dekan ceuk eta kolot.
"Teu bisa,...! tong boroning anjeun kuring oge hese papanggih jeng bapak rektor teh!"
Teu kungsi lila torojol 3 jalma ngarongheap datang make jas jeung dasi anu ngajiripit, dikawal ku duaan garagah jeung wiwahaan. Kabeneran ngaliwat ka hareupeun eta lalaki kolot nu keur ditalek ku panjaga. Barang ngareret eta panjaga langsung rengkuh "good morning Sir." Sihoreng nu karek datang eta jalma teh rektor.
"Morning!" Ceuk eta rektor. "Aya naon, saha ieu?" eta rektor nanya ka patugas.
Patugas ngajawab. "Numawi nuju ditaros, Pak, duka Bade naon ieu dua sepuh teh, saurna hoyong tepang sareng Bapak."
"Oh... ." rektor ngareret bari semu nu kaget ninggali eta kolot
"Rek naon bapa jeng ibu teh? "
"Abdi bade nyuhunkeun widi ti Bapa, sun!"Ceu eta kolot.
"Ijin naon?" Ceuk rektor.
"Abdi duaan teh sepuhna ti mahasiswa nu kantos kuliah di ieu sakola, upami aya widi ti bapak abdi teh hoyong ngawangun hiji patung pun anak di ieu sakola."
Cakakak. ...seri dibarengan ku rasa kaget.
"Naon maksudna Bapak rek nyieun patung budak bapa di ieu kampus?" Eta rektor nanya deui.
"Maksad abdi ngadamel patung pun anak kanggo pangemut-ngemut yen pun anak kantos nuntut elmu dua taun kapengker di sakola Bapak."
"Di fakultas naon?" Ceuk rektor
"Pun anak teh pidokteren, mung waktos diperjalanan bade angkat sakola pun anak kacilakaan dugi ka maotna." Ceuk eta kolot.
" Teu bisa, Pa,  heug lamun diijinan kahayang bapa, kumaha engke atuh bakal nurutan anu lain, bari Dina nyieuna oge make wargad anu kacida gedena. Naha Bapa boga duit?" Ceu rektor bari semu nu sinis.
" Teu sawios nganggo waragad oge, abdi Sayogi sun..." Ceuk eta kolot.
Cakakak rektor seri.
 "Pak keur ngawangun hiji fakultas ge waragadna teh beak 2,5 M$. "
Eta kolot ngaheruk bari ngareret ka pamajikana.
''Gening Ma nyieun hiji sakola ge ngan beak  sakitueun waragadna."cek eta lalaki.
" Nya bapa apan duit urang boga 25M$. Geus we atuh urang nyieun sakola sorangan di kampung urang.!" Ceuk pamajikana.
Nalika eta kolot ngagereneng ngobrol, rektor ngadenge eun. Anu akhirna rektor olohok....

Cag...

Tana Saepudin S.Pd.
Guru SDN Cikembang 01. Kec. Kertasari

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Baju Nu Sok Nipu"

Post a Comment