Aya Bagja Teu Daulat

Ku Eem Rohaemi Koswara

Gunta ganti salaki teh lain kahayang. Da ceuk kahayang mah sakali we. Tapi mungguh Gusti nu Maha kawasa. Nu nyiptakeun alam dunya nu rame ieu. Enya, urang mah manusa  teu kumawasa. Darma wawayangan bae. diusikeun usik. Dicicingkeun cicing. Kitu kieu geus diatur ti dituna. Kitu galecokna hate Nyi Onah, anu sataun leuwih ditinggalkeun mulih ka jati mulang ka asal ku salakina. Da meureun jodo teh kudu pondok. Nya teu bisa kumaha deui. ngan saukur pasrah ka Gustina.

Sababaraha bulan ka tukang mah manehna kacida nguluwutna.Tapi kadieukeun mah rada kahibur. Ku lantaran  loba nu mapatahan sangkan neangan deui pibatureun hirup. Ambeh aya batur pakumaha, Nya NyibOnah jadi mere hate ka  Ahmad nu ngajanjikeun ngajak rumah tangga deui. Manehna ngarasa atoh rek aya nu mileuleuheungkeun deui teh. Kabayangkeun hirupna wajar deui sarua jeung batur. Aya batur pakukumaha.

Nyi Onah randa mencrang teh bingung keneh loba karempan kasieun anu balukarna  teu siga si jenat cenah. Si Jenat mah  sabar tur bageur wae lamun Nyi Onah ngalakukeun kasalahan. Asak hampuraan teu weleh nyaah darehdeh naker. Nya Pantes we nepi ka  siga anu kabungbulengan oge. Salian ti eta ka Ahmad teh kolotna teu satujueun. Lantaran can aya surat duda ti pangadilan agama. Indung Bapana teu sukaeun lamun dicandung ngaranna. Sabab pibahayaeun. Bisi isuk jaganing geto, aya piomongeun.

Babaturan Si Jenat nu kabeneran karek mulang ti Mekah ka nga-WA. " Ceu kumaha tos gaduh calon ? Abdi gaduh calon ieu. Kang Agus ngaranna. Anjeuna mah bageur tur lengoh tos lami milari jodoh” cenah. Nu geulis  teu pati malire da puguh teu apaleun ngaran Agus teh  anu mana, tapi sejeroning nolak hatena jadi panasaran. Cenah  dedegannana ampir sarua jeung Ahmad. "Ceu lamun siap,  ke ditepangkeun ka bumi ". Nyi Onah kalah Bingung, kudu kasaha jeung kudu nu kumaha milih pibatureun hirupna.
Keur anteng mikir, "

Kring.kring.Kring!" Sora HP disada tarik naker.

Gep  Nyi Onah nyekel HP terus diantelkeun kana ceulina “Hallo Assalamu alaikum..." Hatena panasaran saha nu nelepun pabeubeurang poe minggu harita

“Ieu kitu pijodoeun kuring teh?”. Ceuk pikirna. Bari nengetan kumaha jawaban telepon saterusna.

Dina telepon kadenge sora lalaki, nongtoreng jelas pisan. Eta sora agem matak nyeredet kana hate.teu bireuk deui, lalaki anu pernah aya dina hate. Pernah sagulung sagalang. Paranti numpahkeun rasa namplokeun kasono. Beubelahan hate nu satia. Ari sapopoe mun Nyi Onah balik gawe ti kantor, sok minangsaraya ka manehna, sok terus sumanget deui.

Atuh ngadenge sora dina telepun, manehna curinghak. Hatena bungah taya papadana. Keur bingung aya tempat curhat. Hatena ngarasa yakin yen eta teh bebendena. “Papaaah…” Nyi Onah ngagorowok saking ku sono. Tapi  nu diajak ngomong  nembalannana teu paruguh kadengena. 

Dina hatena ngagerentes  “Ih si Papah teh aya keneh geuning”.

Sora nu nembalan dina telepun teh kadieukeun bet rubah jadi sora ema-ema. Pokna teh. “Deudeuh teuing ari nyai, ieu mah Ema. Pan si Aa mah geus teu aya."

Ngadenge kitu, Segruk Nu geulis  ceurik, ngadingdiut nyeri pisan karasana. asa kabina_bina. Aya bagja teu daulat. Nya sora tadi teh sora saha atuh mani sono pisan, hayang panggih. Hayang ngedalkeun kabingung. Hayang nyaritakeun pangalaman ayeuna. Hayang ngupingkeun piwejangna. Kuring kudu kumaha ayeuna?" Sambat Nyi Onah kacira nalangsana.

Sabot keur ceurik tarik pisan, bray panon Nyi Onah beunta. Ret gigireun aya bantal, guguling jeung HP ngagoler. Astaghfirullah...ngimpi kuring teh " Ceuk Nyi Onah hudang. Gabrug ngagabrug bantal nu cipruk ku cimata.  Segruk ceurik deui geus atoh panggih jeung panutan handeueul ngan ukur ngimpi.***

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Aya Bagja Teu Daulat"

Post a Comment