GALECOK MANUK GALEJRA

Ku Kiki Oke Ys.

Isuk-isuk sawaktu mukakeun jandèla, kadengè rarècètna manuk galèjra nyalampeurkeun puter, jalak, tikukur jeung dederuk anu ngagantung dina jero kurung.

Maranèhanana milu resep nempokeun sabangsana anu caricing betah dina kurung alus sarta geus disadiakeun kadaharan anu bergizi, nginum dina tempatna, numatak awakna sarèhat, diurus, dimandian jeung dipoyankeun.

Manuk galèjra jeung babaturanana turun tina kabel tihang listrik jeung gantar awi, haliber nyampeurkeun kana pot-pot kembang deukeut kandang manuk.

Didinya aya sasabaraha kunyit pamiceunan manuk puter jeung galatik. Siki-siki anu ngaracleng kana pot-pot diparulungan bari suka ati. Maranèhanana kadarinya lantaran loba sèsa- sèsa parab anu teu dipiboga salila ieu.

Lamun keur sial nanasibanana, kudu nèangan parab anu sejèna ti sawah, nyisilan parè anu geus asak, bari geleber kaditu kadieu, ngajauhan panggebah anu boga sawah. Sabot keur macokan kunyit dina pot, kadènga sora tarik bari semu ngahina.

"Hèy, manuh leutik! Hidep mah pikarunyaeun pisan, pagawèan tèh ngan pupulung. Tempo geura kuring mah teu susah ku parab, tinggal am-am wè teu susah kudu hiber kaditu kadieu," ceuk Jalak bari dungdak-dèngdèk.

"Aèh geuning sisinarieun anjeun bet ngobrol kitu. Pan unggal poè gè kitu kanyataanana. Sagala rupa geus disayagikeun tinggal betahna dina kurung anu sakitu hadèna. Lamun dijual harga bangsa hidep mah sakitu mahalna teu siga kuring," ceuk galèjra bari jongjon macokan parab.

"Tapi sanajan leutik, kuring jeung nu sèjèna teu dikurungan, bebas rèk hiber kaditu kadieu ogè, teu siga anjeun anu cicing di jero kurung. Sanajan sagala loba angger wè teu bèbas hiber siga kuring. Pasti dina hatè leutik anjeun ogè hayang bèbas siga kuring." Galènjra uclak-aclok bari sakapeun ngapung kaditu kadieu siga anu ngabibita jalak.

Jalak ngarasa kapanasan hayang hiber siga galèjra anu di luar. Garapak-garapak hiber dina kurung, tapi teu bisa kulantaran kurungna leutik. Teu lila anu boga manuk kaluar ti jero imah, ngadèngè gandèngna aku gugurubugan dina jero kurung.

Nu boga imah mawa seprotan cai, niat rèk meresihan kandang jeung ngamandian manuk. Disemprotkeun cai kana awak Jalak, atuh beuki tambah gugurubugan. Da biasana sok mandi kokojayan sorangan dina cai wadah batok kalapa.

Manèhna teu bisa walakaya nampa takdir kudu jadi manuk kurungan nu jadi cocooan jelema, kudu disada saban waktu ku sorana anu ngagoronggong hadè. Matak pikabitaeun batur-batur anu sejènna.

Kadang dipindah leungeunkeun ka babaturan maranèhanana ku harga anu leuwih luhur. Kitu nasib manuk-manuk kurungan mah.

Galèjra ti kajauhan melongkeun pamolah Jalak jeung manusa anu ngurusna. Dina hatè aya rasa karunya teu bebas siga manèhna.

Unggal isuk Galèjra datang ngabaturan ngobrol jeung manuk sèjènna. Manèhanana mèrè sumangat ka Jalak jeung batur-baturna supaya iklas tumarima kana nasib nu karandapan.

Manèhna ngarasa syukur jeung batur sèjènna masih bisa ngapung bèbas hiber ka ditu kadieu.

Cag, ah! Tuh rombongan galèjra ngabring ngarapung kaditu kadieu.

#Koy. 28.04.20

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "GALECOK MANUK GALEJRA "

Post a Comment