Galunggung Bitu (1)

Kacaritakeun dina mangsa gunung Galunggung bitu taun 1982, ceuk bèja bituna tèh anu kacida gèdèna. Malah mandar hujan keusik jeung babatuan lila pisan. Pon kitu deui tepi ka nu pangjauhna ka nagara batur Australia, kabagèan kapurulukan lebu.
Dahsyat pisan. ..
Lamun keur datang mutcrat bitu, keusik panas siga kembang api. Langit mani siga nu asak, caang ku seuneu, lahar panas budal jeung batu mapay walungan nu masih katandean. Teu sawawa jeung lobana batuan anu kaluar, antukna budal ka pilemburan.
Imah-imah sabundeureun gunung beak rata kaleled ku lahar panas, sasatoan loba nu jadi korban. Atuh da warga mah geus surti, ngarungsina teh ka sukuna gunung nu disebut dingding ari. Jadi teu kajalanan ku lahar ayana beh luhur. Da lahar mah neangan tempat anu handap.
Ngalabring warga anu ngungsi, utamana mah nyalametkeun keluargana masing-masing jeung babawaan anu sakabawana. Teu bisa kamamana, bingung nu aya.
Warga ting suliwer kaditu kadieu ogè sarua kahujanan ku keusik jeung batu. Rèk lumpat ka luar imah kapurulukan hujan, cicing di imah sieun runtuh lantaran lini tarik ngariegna. Rasana imah asa rek runtuh. Parabot lagragan ting kaleprè. Lain sakeudeung èta lini ngarieugna jaba ku mineng. Tiap rèk bitu, lini endeur tarik naker.
Mangsa ketir, alam dunnya sugan tèh rèk kiamat. Nu dimaksud kiamatna anu geus dibejakeun dina qur'an.
Subhanallah ... teu apal kudu kumaha jeung ka mana, kabèh katingker ku keusik, batu jeung lini. Anu antukna pasrah, sumerah, nampi takdir ti gusti. Saupami aya kènèh nasib bisa salamet, alhamdulillah ...
Isuk-isuk, bèja hèar, ahèng kaayaan bisa katingali. Sanajan can eureun sagalana, tapi bisa kaluar bari didudukuy cetok, dipayung hayang apal naon anu sabenerna kajadian peuting harita tèh.
Allahu Akbar ...!
Imah anu rata jeung taneuh ngan ukur suhunanana, tatangkalan pèrang, paèh kur katingali dangdaunan jeung dahan anu pangluhurna. Warga loba nu teu apal dimana padumukanana.
Tujuh poè, poèk mongklèng beurang sarua jeung peuting. Peuting komo deui ngan ukur caang ku kingkilaban, listrik pareum, di mana mana.
Tasikmalaya harita bener-bener pareum, mongklèng, pondok pangharepan, teu bisa walakaya.
Tasikmalaya, 03.04.20

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Galunggung Bitu (1)"

Post a Comment