Galunggung Bitu (2

ku: Kiki Oke Yasminiati
Ngungsi

Hujan keusik, lebu, lini, lahar, ogè gas panas, geus ilahar jeung basajan keur warga dina mangsa harita. Lain waktu sakeudeung, tapi mangbulan-bulan kaayaan can robah. Pamandangan sapopoè kebul, keusik jeung batu, geus ngahiji jeung kahirupan urang Tasikamalaya.

Kajadian ieu ngaronjatkeun, kakoncarana Galunggung ka mana-mana. Primadona warta dina mangsa harita. Loba anu nitènan kayaan Galunggung ku èlmuna, sajarahna, jeung rupa-rupa pamadegan aranjeuna anu palintèr ngeunaan èta kajadian.

Ku bèja anu ahèng, murudul anu daratang hayang apal kaayaan anu sabenerna. Pabeulit antara anu ngungsi, nèangan kulawargana, metakeun pangungsi, ogè anu ngadon lalajo. Ngalalajoan lahar jeung imah-imah anu katutup ku keusik, ogè para pangungsi anu aya di bèdèng-bèdèng.

Deudeuh teuing …!

Masyarakat aya nu bener-bener ngabutuhkeun, bèak sagala rupana, tapi, aya ogè oknum anu ngamangpaatkeun sumbangan-sumbangan pikeun kabeungharan dirina sorangan, alatan ngajual kasusah anu keur musibah. Cukup maranèhanana dibèrè alakadarna, keur ngarèpèhkeun. Antukna anu ngungsi mah saparan-paran, saaya-aya, cukup pakèan tilas jeung kadaharan saperluna.

Aya sababaraha warga anu masih mertahankeun padumukanana, tapi aya ogè anu cukup cicing di tempat samentara. Antukna ku pamarèntah jeung anu nyarumbang dipangnyieunkeun bèdèng-bèdèng. Atawa imah pètak panjang, anu dijieun tina bilik jeung triplèk, cukup keur ngiuhan tina tiis, panas, angin jeung hujan.

Salian ti bèdèng, aya ogè tènda-tènda badag di sababaraha tempat pikeun padumukan samentara anu ngungsi, alatan ku lobana warga anu teu kabagèan jeung teu kaperhatikeun.

Musibah nu panjang ieu, lain kur sakali atawa dua kalina, dititènan tina waktu kajadian, dua puluh genep kali bitu, ti mimiti 5 April tepi ka bulan Septèmber 1982. Lima bulan lain waktu sakeudeung keur ngarandapan kasusah ku akibat bituna gunung Galunggung. Karuksakan mah kaalaman ku sararèa, tapi anu leuwih parah mah anu geus teu boga naaon, kulantaran imahna geus karurub ku keusik.

Cicing di bèdèng-bèdèng leutik, patèèp-tèèp jeung nu liana, lain betah jeung resep, tapi kulantaran euweuh pilihan deui. Samentara èta nu leuwih aman keur para warga. Nu ngungsi beuki loba waè, akhirna pamarèntah dina bulan April mindahkeun sabagian wargana ka tempat sèjèn, anu wargana masih saeutik. Nu disebut Transmigrasi Galunggung. Warga di tempat anu anyar, dibagèan tanah jeung imah ngagantian tanah anu kaluluh ku lahar Galunggung.

Pon kitu deui, kaayaan anu sakitu lilana, ngakibatkeun kasèhatan warga kurang kaperhatikeun. Teu saeutik warga anu kaserang panyakit ISPA, arateul, diarè, aya ogè anu kasakit pikiran alatan bandana geus sagala teu aya.

Tapi warga anu deukeut mah loba anu baralik nèangan padumukanana, ngorèhan banda-banda nu ka ruang, anu masih bisa disalametkeun. Tapi aya oge anu pasrah sumerah lantaran geus teu boga nanaon, bèak teu katempo tilas-tilasna acan.

Tasikamalaya. 04.04.20

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Galunggung Bitu (2"

Post a Comment