Galunggung Bitu (3)

Ku Kiki Oke Yasminiati

Beberesih

Pangbagèa ti Galunggung, teu anggeus-anggeus. Keusik jeung lebu teu palid ku hujan sakali, napel dina kentèng. Antukna teu budak teu kolot naek tarajè nepi kana suhunan imah. Tuluy disodoran erèng panjang anu tungtungna dibèrè palang usuk atawa erèng pondok, salèbar kentèng. Alat ieu salah sahiji cara pikeun miceunan keusik tina suhunan. Makèna disorodotkeun ti luhur ka handap, hiji-hiji kèntèng diberesihan.

Lamun teu dialaan keusikna, pasti ngabeungberatan imah nu matak jadi ruksak. Lain ti èta, hujan lebu jeung keusik tèh can apal iraha eureunna, paralak deui, puruluk deui keusik teu anggeus-anggeus, sabab salila acan beak batuan anu di jero dikaluarkeunana, tangtuna basih keneh bitu deui.

Jadi suhunan tèh moal beresih-beresih, lamun diantep alamat piruntuheun lantaran berat ku keusik. Sanggeus meresihan keusik, tuluy ngaganti sabaraha kentèng anu pareupeus, sabab bakal balalocor ka jero imah, lamun hujan gedè turun.

Miceunan keusik tina imah tangtuna perlu dirojong oge ku alat keur nutupan supaya teu kakebulan jeung kaangseu. Tapi da harita mah boro-boro aya masker siga jaman ayeuna. Buuk pinuh ku huis lebu, atuh rupa dibakutet ku tiung supaya teu kapireupeunan. Kitu pisan kaayaanana dina waktu harita mah.

Sumur-sumur ditarutupan supaya tetep masih boga cai sumur beresih keur mandi jeung taheureun persediaan nginum.

Jero imah ogè teu bisa di pèl beresih, sabab kotor deui, kotor deui, alatan lebu kabawa tina dampal suku sanajan makè sendal, kulantaran lebu jeung keusik geus sajajar jeung tèras imah, komo loba kènèh anu keusik jeung lebuna tepi asup ka jero imah.

Ngarakacak, jeung nalangsa!

Sabab karuksakan lingkungan tèh moal bisa dibèrèsan ku sataun, dua taun, pamandangan anu asri ngèplok hèjo, jadi pèrang. Pepelakan geus teu mangrupa, sawah gagal panèn, parèna katutup lebu, aya oge sawahna pinuh ku keusik jeung lebu. Balong anu pinuh ku cai, cur cor hèrang caina, jadi dangkal, teu katempo laukna. Bubuahan dina tangkal ngadak- ngadak arasak ka karbit lebu anu ngandung warirang, bari tangkalna teu lila ngarangrangan paraèh.

Hahargaan nèrèkèl marahal, barang-barang anu dibeuli hararèsè, warung jeung pasar tarutup, loba anu ngungsi. Ari bantuan mah keur masyarakat anu deukeut pisan ka gunung, pengungsi anu sagala rupana geus teu aya. Jeung para oknum anu nakal, anu katitipan sumbangan ti mana-mana teu amanah. Apalna tèh èta wè nu aya di bèdèng jeung tènda-tènda.

Ari masyarakat pada umumna mah, kur bisa ngajerit sabab sagala rupa hararèsè, jeung marahal, teu aya beulieun jeung nu keur meulina.

Tasikmalaya, 08.04.20

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Galunggung Bitu (3)"

Post a Comment