Galunggung Bitu (4)

Ku Kiki Oke Yasminiati

DI BÈDÈNG

Sapopoè anu ngungsi salila can aman, nyicingan tempat pangungsian. Bèdèng-bèdèng mangrupakeun tempat atawa saung-saung imah samentara anu dijieun tina bilik, triplèk, anu luhurna makè asbès.

Warga anu nyicinganana tina saimah aya sababaraka keluarga, ngan cukup keur ngiuhan tina panas, tiris jeung hujan. Bèdèng ukuran 3 x 4 mètèr sapètakna tèh, manjang aya sababaraha pètak salegana tanah anu aya. Legana pètak ngan ukur aya tepas jeung kamar hiji, sedengkeun jamban mah ngahiji jeung batur.

Unggal poè dikirim sangu ti dapur umum, cai beresih tina tèngki, ogè pakèan, selimut jeung miè instan mah teu kurang.

Anu teu kabagean bèdèng mah ngariuhanana dina tènda Batalyon tentara anu galedè. Tènda dijajarkeun di lapang-lapang nu aman jauh ti tempat kalaharan, atawa masjid-masjid nu dianggap aman bisa dipakè samentara peuting wungkul, sabab kasieunan aya lahar jeung hujan keusing ngadadak.

Ari pabeubeurang na mah, aya nu mulang deui ka imah-imahna bari ngomèan imah sabisa-bisa, meresihan kentèng, kaca, ngomèan anu raruksakna, jeung meresihan jerona.

Lamun imah geus bisa dipakè, sawaktu beurang mah dicicingan ku warga, tapi pasosorè baralik deui ka bèdèngna masing-masing. Kitu jeung kitu tepi ka waktu nu can tangtu, sabab kajadian bitu anu terus-terusan tepi ka sapuluh bulan.

Januari 1983 kakara euereun pisan. Sanajan gunung geus teu bitu. Anu teu boga imah kulantaran tanahna rata jeung keusik mah henteu parindah deui. Mending dina bèdèng sagewok dari pada teu boga imah sama sekali.

Ngawangun imah teh kudu makè waragad, aya èta oge anu meunang bantuan keur ngomèan imah tèh ti pamarèntah daèrah. Tapi teu sakabèh kabagèan, lantaran anggaran biayana teu cukup. Antukna baretah di bèdèng waè.

Pamarentah pusat oge milu ngabantu ka warga anu daèk muka lahan di daèrah transmigrasi, aya nu di Sumatera, Kalimantan jeung Sulawesi. Keur warga anu rajin mah jadi patani anu maju, sabab digantianana ogè cukup gèdè, yaeta tanah sahektar jeung imahna sanajan sederhana. Ayeuna geus loba patani di lokasi Trasmigrasi Galunggung anu sarukses jadi patani kalapa sawit.

Tasikmalaya, 11.04.20

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Galunggung Bitu (4)"

Post a Comment