HARIPEUT KU TEUTEUREUYEUN

Carpon  : Eva Walipah

Poe Ahad, wanci haneut moyan nyi Icih karek beres ti tampian, kasampak manehna keur popoe dina gantar pipireun imahna, awakna masih dibeulit ku samping, buukna baseuh. Beres popoe manehna asup ka imah. Teu kungsi lila manehna geus saged make baju jeung minyak seungit ngahiliwir nyambuang sapakarangan. Dihareupeun imah, aya saung leutik paragi wawarungan dagang lotek. Geus beres diimah manehna dadasar muka warung lotek.
Keur jongjon bebenah dagangan, jol aya nu uluk salam “Permisi, punten ceu !” logatna kaciri lain logat sunda tapi logat jawa medok.
“Mangga” tembal nyi Icih bari noong kaluar warung, kasampak saurang jalema lalaki awakna geus luut leet kesang, paromanna bangun anu sedih.
“Eum, mau beli apa?” tanya nyi Icih rada balelo ngomong Bahasa Endonesa.
“Boleh saya minta minum, ceu?” ceuk eta lalaki pikarunyaeun
“Mangga, silahkan” ceuk nyi Icih bari nyicikeun cai kana gelas, song dibikeun ka eta lalaki. Cai enteh haneut sagelas diinum bangun nu nimat pisan. Nyi Icih masih dijero warung tatahar dagangeun jeung lotekeun.
“Apa itu, ceu? Saya lapar sekali” ceuk eta lalaki deui.
“Lotek, akang mau ?” tanya nyi Icih
“Boleh, ceu tolong buatkan satu porsi tapi jangan pedas ya ceu?” ceuk eta lalaki deui. Nyi Icih rikat ngaladangan lotek. Geus beres langsung disuguhkeun ka eta lalaki.
Eta lalaki bangun nu nimat dahar lotek buatan nyi Icih, lotek medok make lontong jeung mi koneng ditambah sayuran duh pedo elom. Bari ngadahar lotek eta lalaki carita keur neangan ubar keur bapana anu gering parna, obat anu diteanganana mangrupa ramuan tradisional minuman teh herbal. Malah mah conto wadahna oge dibawa ku eta lalaki teh. Nyi Icih ngarasa karunyaeun pisan ka eta lalaki. Malah mah cenah geus dibawa uubar nepi ka Singapura cenah tapi cageurna teh ku teh herbal eta. Nyi Icih panasaran nanya naha bet neangan ubar teh herbal kitu ka lembur da moal aya cenah.
Tapi ceuk eta lalaki teh “Barangkali ada, soalnya di pabriknya juga sudah jarang di produksi, kalau ada barangnya berapapun akan saya beli, ceu”
Nyi Icih ukur ngabandungan carita eta lalaki, caritana pikasediheun jeung pikarunyaeun. Harita oge nyimpang di warungna teh balik ti bandara Kertajati cenah, tos bisnis caritana mah.
Memeh amitan, eta lalaki meni omat-omatan lamun aya nu bogaeun atawa aya nu ngajual kade cenah bejaan da butuh pisan. Malah mah cangkang teh herbalna disimpen di warung nyi Icih keur conto. Teu poho dina bungkus eta cangkang enteh teh ditulis nomer hape manehna. Mun aya nu ngajual kade cenah bejaan.
Sanggeus beres dahar lotek jeung ngobrol, eta lalaki amitan. Mayar lotek duitna 50 rebu embungeun dipulangan keur nyi Icih wae cenah, padahal mah harga lotek jeung kurupuk teh ngan ukur dua belas rebu lima ratuseun. Nyi Icih ngarasa kataji ku eta lalaki, malah mah ngarasa geer pedah manehna lengoh rarandaan.
“Eum boa-boa si akang nu tadi teh bogoheun ka aing” ceuk nyi Icih baridangdak dengdek gumeulis. Jaba balikna nyupiran sorangan mawa mobil avanza, ah pasti jalema beunghar ceuk pikirna.
“Aduh poho teu nanyakeun ngaranna, tapi keun bae lah da aya nomer hapena ke arek diheureuyan” ceuk nyi Icih ngomong sorangan.
“Eh Icih kunaon maneh ngomong sorangan?” jol aki Marhapi nyimpang ka warungna bari gek diuk.
“Ah hnteu, aki” ceuk nyi Icih balaham belehem eraeun.
“Aki bade ngadamel lotek?” tanya nyi Icih
“Enya mungkus dua jeung keur nini-nini diimah tadi hayangeun lotek Icih” ceuk aki Marhapi deui.
“Ashiaap ki, antos sakedap!” ceuk nyi Icih bari rikat ngaladangan lotek.
Dua poe tiharita, nyi Icih geus ampir poho ka lalaki nu nanyakeun teh herbal tea. Nyi Icih saperti biasa dagang lotek diwarungna. Loba nu meuli loba nu nyimpang sanajan ukur jajan kopi sagelas bari ngadu bako. Tapi unggal poe oge warungna teh rame wae. Harita teh jam satengah lima, sore. Nyi Icih geus peperen beberes di warungna. 
“Punten, ceu” ceuk saurang lalaki mawa kantong rada gede.
“Mangga” nyi Icih nembal sopan. Gek eta lalaki diuk dina bangku hareupeun warung lotek Icih.
“Warungna tos bade tutup, akang punten” ceuk nyi Icih.
“Muhun wios, Ceu. Abdi mah ngiring calik we sakedap. Cape” ceuk manehna bari ngageberan awakna ku topi, katinggalina cape pisan eta lalaki teh. Nyi Icih karunyaeun song ngasongkeun cai herang tiis sagelas.
“Nuhun, ceu” ceuk manehna 
“Ari eta dina kantong icalan naon?” nyi Icih panasaran nanya
“Ieu teh enteh herbal” ceuk eta lalaki deui, ngadenge teh herbal nyi Icih curinghak. Inget ka lalaki dua poe katukang nu nyimpang ka warungna.
“Teh herbal naon?” nyi Icih nanya deui.
“Teh herbal obat, tapi geuning tos ngider ka sababaraha lembur ge teu payu teu aya nu butuheun ngan payu dua bungkus” ceuk manehna cumalimba.
“Cik mana ninggali nukumaha?” tanya nyi Icih. Barang dibuka tetela barangna teh sarua persis jeung enteh herbal nu diteangan ku lalaki dua poe katukang. Panonna molohok kabayang pibatieun, mun dijual deui dibatian teh.
“Sabarahaan?” ceuk nyi Icih
“Hargana lumayan awis, ceu saratus lima puluh rebu sakotak” ceuk eta lalaki deui
“Bisa kurang teu hargana?” ceuk nyi Icih nawar.
“Teu tiasa ceu, tos pangaos pas.” Ceuk eta lalaki deui
“Eta aya sabaraha kotak deui?” tanya nyi Icih deui.
“Aya dua puluh dua kotak deui, ceu” ceuk eta lalaki, nyi Icih amitan ka jero imah heula sakeudeung, manehna ngahubungi lalaki nu dua poe katukang nyimpang ka warungna.  Dina telepon rada haharewosan bisi kadengeeun ku tukang enteh herbalna.
Lalaki ditungtung telepon kacida bungaheunana ngadenge enteh herbal nu diteanganana aya di nyi Icih. Manehna menta nyi Icih mangnalangankeun heula eta enteh herbal. Ceuk eta lalaki titah dibeuli kabeh diborong 22 kotak enteh. Malah sangkan yakin eta enteh herbal teh dipotokeun dikirim kana whatsapp. Ku  nyi Icih dibejakeun hargana dua ratus rebu oge eta lalaki wani meuli nepika lima jutaeun kabehna. Nyi Icih beuki atoheun.
“Tolong talangin dulu, ceu nanti uangnya saya ganti”  ceuk eta lalaki dina telepun meni yakin. Nyi Icih nurut malah duit tabungan cengcelengan bati dagang lotek tilu juta tilu ratus rebu dibikeun ka tukang enteh herbal. Kabayang isikan jadi lima juta. Manehna seuri bungah.
Warung tutup ditutup ku transaksi jual beuli enteh herbal tilu juta tilu ratus rebueun, eta enteh diasupkeun ka jero imah da barang mahal. Nyi Icih yakin isukan lalaki nu dua poekatukang bakal datang deui mawa eta enteh herbal.
Isukna, memeh nyi Icih nanyakeun, eta lalaki geus nelepun.
“Ceu tungguin yah, saya kesana pagi-pagi mau ngambil enteh herbalnya” ceuk eta lalaki, tiisuk nepika sore ditungguan eta lalaki teu jebul wae malah nelepun deui nyieun alesan. Cenah mah ban mobilna kempes jeung mobilna mogok. Meunang sababaraha poe eta lalaki teh nyieun wae alesan, poe kaopat nomerna teu bisa dihubungi deui.
Nyi Icih katembong sedih nempo tumpukan enteh herbal nu numpuk di ruang tamuna.
***
Angkrek Bulan, 31 Maret 2020

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "HARIPEUT KU TEUTEUREUYEUN"

Post a Comment