Ngalengerek

Ku Eem Rohaemi Koswara

Udin mahasiswa ITB.Awakna ranoket. Jangkung teuing henteu pendek teuing henteu. Tapi lalaki mah sok kiciri pendek padahal jangkung cenah, ceuk  obrolan awewe babaturanana. Udin mahasiswa pinter turunan mantri suntik nu jadi tantara zaman sok aya pager bitis keneh. Harita mah jarang dokter. Nepi ka lembur sakuliah Sumedang kajojo atuh. Bapana Udin kawentar jalma bageur darehdeh someah hade ka semah. Uyah tara tees kaluhur . Rupa Udin nyeples bapana mantri suntik tea. Harita biasa we ari beak bekel keur biaya sapopoe sok balik ka lemburna

Kuliahna unggal poe. Nepi ka sore-sore wae. Lantaran kuliah heula, harita  Udin gura-giru nunda buku catetan ketempat indekosna di Bandung. Sanajan aya dulurna Udin milih tempat indekos di nu sejen. Meh teu kagok cenah.Di lembur, emana sok ngarep-ngarep balik. Komo lamun malem minggu mah. Geus apaleun deui, minggu kadua jeung kaopat sok menta duit bekel kuliah.

Di Sumedang herang, di lemburna Udin loba kajadian araneh. Kayaan kitu teh, geus aya samingguna.Tisaprak aya saurang warga nu maot. Salelembur geunjleung, sabab peutingna sok aya  . Saperti aya konci ngagantung dina panto ujug-ujug antung-antungan sorangan. Atuh kulawarga anu keur ngariung di tengah imah teh pating beretek lumpat paungku-ungku. Sieun. Reuwas jeung aneh. Jeung loba-loba deui kajadian sejenna. Ampir ka imah-imah kacaritakeun aya nu ngaheureuyan siga kitu. Ungal jelema di lembur eta lamun geus wanci reup-reupan sok buru-buru arampih. Di imahna sewang-sewangan. Nu biasana sok aya barudak pamuda sing galembrung gigitaran jeung kakawihan, haritamah ngararingkeb maneh.

Malem minggu Udin ngulutrak datang ka imah emana.Dua jam perjalanan Bus Bandung Sumedang lancar jaya. Kaitung gancang ari teu aya macet mah.Turunna diparapatan. Nu ayeuna mah jadi parapatan ojeg. Malah aya swalayan leutik sagala.

Euis lanceuk Udin nu panggedena ngabageakeun.
 “Jang, geuning geus datang ?",
"Kumaha cageur, Jang?" Bari salalaman.
Emanage sarua ngusapan Udin. Ngabageakeun ka nu anyar datang. Ngarasa reueus ka anakna bisa  kuliah di Bandung anu ceuk batur mah hese.
“Alhamdulillah, Teh”. Ceuk Udin bari diriung di ruang tamu nu ngahiji jeung ruang kulawarga. Di dinya aya Emana oge Adi-adina. Bapana mah tos tilar dunya.Udin ngarasa bagja. Dibageakeun teh. Asa siga tamu agung we.

   Gek sarerea dariuk. Pok Euis nanya deui.
“Jang, tadi di jalan teu aya nanaon, basa ngaliwat makam sisi jalan?"
“Ah teu aya nanaon, Teh,Aman."Jawab Udin pede pisan.
"Oh syukur atuh." Ceuk Euis bari mencrong adina leleb naker.
Pikir Euis geus aman ieu lembur teh ayeuna mah meureun.
"Eh ketang tadi mah pendak sareng M ang Oman wungkul.Naros ka Ujang bari ngaroko di jalan deukeut makam".
“Ceuk Mang Oman teh, Uih Jang?"Kitu,Teh.”Udin ngajelaskeun deui ka lanceukna.
“Aya naon kitu?” Udin malik nanya ka Euis. Nu ngariung di dinya ngan ukur papelong-pelong.
Euis muringkak bulu pundukna. Wah si ujang papanggihan kieu mah. Pikir Euis, hartina can aman kieu mah.
"Jang! Mang Oman teh geus maot. Ti saprak kajadian eta unggal nyang hareupan peuting salembur mah sok ngaharephep babacaan sabisa-bisa. Sok aya kukurilingan. Jeung sok loba nu aneh-aneh."Euis ngabejaan Udin.
Udin dibejaan mang Oman geus maot saminggu katukang teh siga nu teu percaya.
" Maenya,Teh? Pan bieu di jalan papanggih”. Ceuk Udin keukeuh teu percaya. Manehna jelas pisan papanggih jeung Mang Oman nu saminggukatukangmaotceukkateranganlanceukna.
“ Hah?”Kusabab reuwas, Udin ngalengerek kapiuhan. ***

 6 April 2020

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Ngalengerek"

Post a Comment