NUNGGUAN LAUK NU LIWAT

Ku Kiki Oke Ys.

Katempo ucing ngalenghoy mapay sisi balong. Panonna mani mencrong kana lauk nu keur karucibek dina balong nu kasaatan. Sanajan saat tapi caina masih aya keneh, ngan teu pati jero.

Manehna neangan akal kumaha carana bisa meunang eta lauk. Lumayan aya sababaraha hiji bisa jadi piliheun dimana teu bisa katewak. Lapar anu kacida geus sababaraha poe beuteungna can dieusian.

Terus manehna leumpang ka beh lebak ngusahakeun neangan tincaeukkeun anu rada saat caina. Kabeneran aya bata laleutik jeung karikil panyaeuran.

Teu jauh ti dinya aya dua jaer dina logak ngamankeun maneh supaya teu ditewak ku nu boga balong, manehna jeung babaturanana keung nyieun kubangan dina jero kubangan.

Ucing surti manusa nu boga ieu balong keur ngajual lauk-lauk anu galede. Da nya kitu pagawean manusa mah, abong boga balong, manehanana meuli lauk anu laleutik terus dilpiara, diparaban teu lila waktu geus galede, diala tuluy di jual. Kitu jeung kitu pagawean manusa mah.

Ucing masih ngaheruk ngahuleng nungguan bongoh salah sahiji jaer anu keur jongjon kokojayan jeung baturna. Manehna bungah teu kabawa kunu boga kajual, duanana silih udag kaditu kadieu dina suka jeung bungah.

Bakat ku tarik silih udagna, salah sahiji ti maranehana kapental ka luar logak. Gugurubugan menta tulung ka baturna. Baturna teu bisa nulungan, da maranehanana mah teu bisa hirup lamun teu dina cai. Antukna ngagoler engap-engapan sesek euweuh napas deui. Panon poe nojo karasa panas kana awakna, gogolepakan gugurubukan hayang ngadeukeutan logak, tapi teu bisa.

Ucing anu keur cicing teu jauh tina dinya ngarasa bungah. Manehna teu kudu susah-susah ngubek logak jaer, manehana sorangan anu nyampeurkeun.

Geus katempo teu walakaya, kakara ucing nyampeurkeun kanu keur engap-engapan. Pok lauk ngomong ka ucing.

"Kuring pasrah, nasib kaula aya di anjeun. Lamun anjeun ridho ngaleupasmeun kuring, hiji waktu kuring rek bales budi."

"Geus takdir jeung nasib anjeun yen lauk mah jadi kadaharan jelema jeung ucing. Anjeun kudu tumarina kana raga hidep anu geus ditakdirkeun ku gusti anu maha kawasa. Tapi kuring masih boga rasa karunya ka anjeun. Ayeuna ku kuring di balikeun kana logak deui." Ucing ngadorong-dorong lauk ku leungeuna kana logakeun ngahiji jeung baturna.

Lauk nu hiji geuwat muru babaturanana, tapi malakul maut geus diparentah nyabut nyawa lauk nu tadi. Antukna dina syakaratul maut manehna ridho jeung iklas pikeun nulungan ucing anu keur kalaparan.

Ucing sedih jeung bungah. Sedih kakara we bisa nulung sasama makhluk, tapi bungahna ku alatan lauk anu paeh, manehna kasalametkeun tina rasa lapar anu geus sababaraha poe teu meunang kadaharan.

Cag ah ...
Tuh ucing mani anteng siga nu keur nikmat, segut ngahakan bugang lauk.

Nya kitu geuning ari hukum alam mah, saha nu kuat eta nu kawasa.

Wilujeng siang! Sehat saterasna.
Sampurasun!
🙏🏻🙏🏻

#edi_di_sisi_balong_
Tsm.16.04.20

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "NUNGGUAN LAUK NU LIWAT "

Post a Comment