SUKAPURA NGADAUN NGORA

Ku Kiki Oke Y.

Selang nitènan tempat-tempat sajarah sèjènna nu aya di tatar Tasikmalaya, urang kudu apal heula asal-usul Tasikmalaya anu katelah Sukapura.

Cacandran di luruh mangrupakeun pakeman bahasa sunda, nyaèta istilah atawa ucapan nu dicaritakeun ku para luluhur keur ngagambarkeun hiji daèrah kahareupna, atawa ramalan para luluhur ngeunaan hiji daèrah.

Cacandran “Sukapura Ngadaun Ngora” ngandung arti, yèn Sukapura kaharepna bakal jadi hiji wilayah anu maju dina perèkonomianna. Aamiin...

Sajarah Sukapura, tangtuna bisa ditingali sababaraha sudut pandang, atawa loba vèrsina. Salaku urang Sukapura, kudu apal asal jeung usul dumasar kana sajarah anu aya.

Kumaha pangna bisa ganti istilah jadi Tasikmalaya?

Kumaha hubunganana jeung Galunggung? Sabab dumasar kana sajarah Tasikmalaya, tangtu ngaran Galunggung bakal seueur kasebutna.

Kumaha caritana?
Urang guar singkatna waè, ngeunaan sajarah Sukapura atawa Tasikmalaya.

Kieu caritana!

Dina abad ka VII tepi ka abad XII pernah aya pamarèntahan anu jadi cikal bakal Tasikmalaya ayeuna, nyaèta Pamarentahan anu mangrupa Kabataraan. Pusatna aya di Galunggung.

Nu marèntah dina jaman harita nyaèta Batara Semplakwaja, katut kahandapna, aya Batara Kuncung Putih, Batara Kawindu, Batara Wastuhayu, jeung Batara Hyang. Teu lami ti harita, robah sebutan pamarèntahan tina Batara jadi Karajaan,

Kerajaan Galunggung, nu ngadeg 13 Bhadrapada atawa 1033 saka atawa 21 Agustus 1111, harita diparèntah ku Batari Hyang. Bukti data ieu dituliskeun dina batu tulis atawa Prasasti Geger Hanjuang.

Batu ieu mangrupa cicirèn yèn dina waktu harita geus aya pamarèntahan kerajaan anu tempatna di Galunggung. Batu ieu kapendak di pasir Geger Hanjuang, Dèsa Linggawangi, Kecamatan Leuwisari, Kabupatèn Tasikmalaya.

Karajaan Galunggung kakawasaanana ngan tepi ka 6 generasi. Sabab harita ajaran agama Batara Sang Hyang, nyaèta: Siksankandang Karesian, nu aya di zamanna Prabu Siliwangi (1482-1521 M), kadorong ku nyebarna ajaran agama Islam anu dipimpin Sunan Gunung Jati.

Dina pèriode modèrn, pamarèntahan anu tadina kerajaaan, robah jadi Kadaleman, hal ieu aya di pamarentahan Sukakerta anu ibu kotana di Dayeuh Tengah (Salopa). Sukakerta mangrupakeun daèrah kakawasaan Pajajaran, anu rajana Prabu Surawisesa antara tahun (1521-1535 M).

Kuatna nyebarkeun agama Islam di Pasundaan, akhirna Sukakerta leupas ti pamarèntahan Pajajaran.

Di abad XII, Pamarèntahan Rd. Wirawangsa nu harita Dalem Sukakerta diangkat jadi Bupati Sukapura ku Sultan Agung Mataram, tur dibèrè gelar Wiradadaha I, atuh Ibu kotana anu di Dayeuh Tengah jadi pindah ka Leuwiloa Sukaraja, tanggal 9 Muharam taun Alip atawa 16 Juki 1633. Pamarèntahana disebut Nagara Sukapura.

Kulantaran Sukapura aya dikawasaan Mataram, nya Pasundaan harita ku Pakubowono I dibikeun kakawasaanana ka Kumpeni, antukna dina taun 1813-1814, Ibu Kota Sukapura dipindahkeun ka Tasikmalaya.

Cag heula!

Ari pangna disebut Tasikamalya tèh, dumasar kana sajarah yèn tahun 1812 gunung Galunggung pernah bitu anu rohaka, akibatna loba patulayah batu-batu jeung pasir-pasir nu ngagunduk, disarebutna ‘bukit” Tasik ngandung harti “danau” Malaya hartina “ngalayah” jadi danau anu loba bukit bukitna, nu ngalayah atawa “Daerah sepuluh ribu bukit”

Saterusna dina taun 1832, waktu Bupatina Wiradadaha VIII, ibu kota Tasikamalaya dipindahkeun ka Manonjaya ku alesan, Kumpèni loba ngabangun tempat-tempat anu penting saperti Kantos Pos jeung jalan karèta api. Intina mah hayang nguatkeun bèntèng peperangan Kumpeni ngalawan Pangèran Diponegoro.

Nya kitu tèa ari Kumpeni mah licik, hayang sagala dipimilik jeung dipiboga, tuluy diangkut ka nagarana. Ku alatan kamajuan èkonomi kapentingan maranèhanana, tanggal 1 Oktober 1901, Ibu kota antukna dipindahkeun deui ka Tasikmalaya supaya babari ngeduk hasil tatanen nilam anu subur di daèrah Galunggung.

Taun 1913 ku Bupati Sukapura R.A.A Wiratanuningrat, Sukapura di robah istilah jadi Tasikmalaya. Salian ti èta ditangtukeunana tanggal 21 Agustus 1111 mangrupakeun Hari Jadi Tasikmalaya dumasar kana Prasasti Geger Hanjuang.

Ti harita tepi ka ayeuna nu matak sok dipièling, hari jadina Tasikmalaya tèh supaya rahayat apal kana purwadaksina, tetep inget pernah sababaraha kali ganti pamarentahan tepi ka ayeuna.

Cag, ah!
Kitu rupina sajarah singkat Tasikmalaya, urang lajeng kapayuna ku carita anu sanesna.
Wassalam!
Sampurasun 🙏🏻🙏🏻

Tasikmalaya, 14.04.20

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "SUKAPURA NGADAUN NGORA"

Post a Comment