Wawacan: CARIOS NABI ADAM Bagian 3

(Diropea tina Ringkasan Cerita Al-Qur’an Kisah Nyata Peneguh Iman: H. Bey Arifin)
Ku: ASIKIN HIDAYAT

Sinom:


21. Malaikat nyembah Adam
Di luhur entos disabit
Yén manusa mahluk mulya
Boga rasa jeung pangarti
Bisa mikir mandiri
Najan henteu kabéh kitu
Aya ogé nu jahatna
Sipatna ngaruksak bumi
Nanging tetep malaikat kedah hurmat

22. Allah mungguh nyipta Adam
Teu nganggo tangan nu lain
Bénten jeung mahluk lianna
Allah nyipta ku dawuhing
Kitu Adam numawi
Malaikat kedah tumut
Margina mangsa dicipta
Jeung arasy sawarga sami
Alloh nyipta langsung ku panangana-Na

23. Aya deui nu punjulna
Adam téh pan hiji Nabi
Ti Alloh kénging wahyuna
Disambatna liwat Jibril
Malaikat nu kahiji
Pangjejer Alloh jeung Rosul
Mangka teu aya nu hamham
Geus sakedahna misurti
Malaikat sadayana rengkuh nyembah

24. Sakumaha malaikat
Adam dipaparin pikir
Dibekelan ogé akal
Sangkan sadar reujeung ngarti
Ka dzat Illahi Robbi
Nyatana Alloh Nu Agung
Nu nyipta mahluk jeung jagat
Surti kawajiban diri
Ngalakonan ibadah sapuratina

25. Demi Adam téh dicipta
Bakal pangger laku diri
Sabab Alloh maparinan
Jasmani reujeung ruhani
Roh, napsu, akal, ati
Bakal jadi nu pinunjul
Miara adab budaya
Laku manusa lajuning
Ngawirahma sapanjang jaman dumelah 

26. Adam jeung turunanana
Bakalna kholifah jadi
Nu ngatur reujeung ngawasa
Sapurati eusi bumi
Malaikat di langit
Najan béda nu diurus
Silih hormat ulah kendat
Minangka sasmita diri
Pada jalma wajibna silihajénan
NyambungSubscribe to receive free email updates:

0 Response to "Wawacan: CARIOS NABI ADAM Bagian 3"

Post a Comment