WAWACAN: CARIOS NABI ADAM BAGIAN 4

(Diropea tina Ringkasan Cerita Al-Qur’an Kisah Nyata Peneguh Iman: H. Bey Arifin)

Ku: ASIKIN HIDAYAT


Asmarandana:


27.     Ku margi sadaya ngarti

    Malaikat seug mupakat

    Mihormat damelan Alloh

    Mahlukna nu nami Adam

    “Sim abdi seja taat

    Mihormat sarta miagung

    Sami’na tur waato’na.”

 

28.     Tina taneuh Adam ngancik

    Mangrupa wujud manusa

    Sirah awak leungeun panon

    Suku buuk sakumplitna

    Teras dipasih nyawa

    Bagerak diwuwuh batuk

    Nyah baé socana beunta


29.    Abong ciciptan utami

    Nalika socan ningali

    Ngarérét ka alam kabéh 

    Nabi Adam seug nyarita

    “Alhamdulillah, Ya Robbi”

    Malaikat banget maphum

    Reh Adam enyaan mulya


30.    Minangka mahluk Illahi

    Adam nu wujud manusa

    Misadar damelan Alloh

    Yén alam reujeung eusina

    Alloh nu kawasana

    Nu nyipta sarta nu ngatur

    Puji syukur ka Mantenna


31.     Para malaikat bakti

    “Yarhamukallah, yaa Adam

    Mungguhing rohmatna Alloh

    Ngagolontor ka salira

    Bagéa anjeun Adam,”

    Lajeng aranjeunna sujud

    Tandaning ka Adam hurmat


32.    Béda deui reujeung iblis

    Bujeng-bujeng hayang hurmat

    Iblis boga sipat sombong

    Ka Alloh gawéna baha

    Kana paréntah nolak

    Padahal Alloh midawuh

    “Naha anjeun henteu hurmat?”


33.    Teugeug ngajawab sang iblis

    “Saha anu leuwih mulya?

    Tangtu kami leuwih onjoy

    Tina seuneu kami apan

    Béda pisan jeung Adam

    Tina taneuh Adam ukur

    Teu pantes kami mihurmat.”


34.    Ngadangu pijawab iblis

    Benduna Alloh kacida

    Iblis diusir dipangloh

    Lunta jauh ti sawarga

    Ku sabab sawarga mah

    Tempat pikeun anu patuh

    Taat nyembah ka Pangéran 


35.    Nanging abong sipat iblis

    Diusir kalah nambalang

    Nyarita barina songong

    “Engké kami ka hareupna

    Bakal ngamusuh Adam

    Jeung turunanana katut

    Jadi musuh salilana.”

   

   

Nyambung

   

   

   

   

   

   

      


Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "WAWACAN: CARIOS NABI ADAM BAGIAN 4"

Post a Comment