CARIOS NABI ADAM Bagian 5

 Wawacan:


(Diropea tina Ringkasan Cerita Al-Qur’an Kisah Nyata Peneguh Iman: H. Bey Arifin)

Ku: ASIKIN HIDAYAT


Asmarandana:


36.     Niat iblis geus kajudi

    Nu rék ngamusuh manusa

    Ku Alloh lajeng dipangloh

    “Geusan nyingkahan gogoda

    Manusa boga akal

    Akal nu bakal dituyun

    Hamo bisa diperdaya.”

   

37.     “Manusa mibanda budi

    Bisaeun ngabéda-béda

    Laku hadé lampah goreng

    Mitumut kana wangenan

    Lamun aya nu langah

    Bakal gampang keuna hasud

    Di akhérat wawalesna.”


38.     Sabada misaur Gusti

    Amarah iblis nambahan

    Ka manusa beuki angot

    Pikirna museur ka Adam

    Néangan kakurangan

    Iblis enggeus bisa ngukur

    Manusa loba lemahna


39.     Ieu kacindekan iblis

    Manusa dipasih akal

    Dipaparin napsu ogé

    Napsu nginum napsu dahar

    Napsu harta jeung banda

    Napsu pangkat napsu jegud

    Teu kaliwat napsu syahwat


40.    Dina unggal napsu tadi

    Aya lawang kalemahan

    Ku iblis enggeus katoong

    Tipu daya réka peta

    Enggeus siap sayaga

    Geusan ngagoda ngaganggu

    Sangkan manusa cilaka 


41.     Iblis ogé sadar diri

    Yén manéhna moal kuat

    Ka jalma nu boga bénténg

    Nyaéta iman jeung takwa

    Iblis teu boga daya

    Ka manusa nu satuhu

    Nyepeng pageuh iman Islam


42.    Jalma lemah béda deui

    Nu teu pageuh kaimanan   

    Jiwana kosong molongpong

    Mangka sétan baris bungah

    Babari ngendagkeunna

    Anu matak masing pengkuh

    Bekel iman salawasna


43.     Alloh ngajarkeun ka Adam

    Pangaweruh élmu alam

    Sangkan Adam loba nyaho

    Bukti eukeur malaikat

    Manusa téh khalifah

    Nu ngajaga turta ngatur

    Sapangeusi marcapada


44.     Di sawarga Adam cicing

    Tempat merenah tur éndah

    Dahar nginum sarwa ahéng

    Hanjakal taya réncangna

    Di sawarga nyorangan

    Béda lamun boga batur

    Moal matak simpé rasa


45.     Mungguh Alloh Mahasurti

    Kasimpéna Nabi Adam

    Ku Alloh katohyan tangtos

    Lajeng nyipta Siti Hawa

    Keur ngaréncangan Adam

    Dicipta mangsa keur turu*)

    Mangsa beunta Hawa aya.

   

   

    *) turu (basa Jawa Cirebon = saré.   


Nyambung

   

   

   

   

   

   

      


Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "CARIOS NABI ADAM Bagian 5"

Post a Comment