Lalampahan Eusi

Ku Iin Sri Suartini


Anaking, wanci nyèrèlèk lir keteg jajantung nu marengan urang duaan. Harita urang meulahkeun nyawa na juru pangharepan nu mèh nyangreud dina baluas. Kiwari hidep geus manjing sinangling, imut narètèsan mega jeung dangding peuting. Lampah urang diayun-ambingkeun ku halimun peuting, nyuruwuk meulah lalangsè, lalangsè jagat, lalangsè endahna kakawasaan manten-Na.


Sora-sora misono, udat-udat kanyaah, mabrak nyaangan satungkebing Jawa, lir cicika nu mapaèsan tatali indung jeung anak, tatali harepan jeung tujuan, tatali hèman jeung pucuk ibun nu jadi tujuan. Peuting ieu hidep ngahegak nanjak, peuting ieu dunga-dunga marengan, Pangandaran miang ka Jogja, nganjang ka Wonosobo, nyacapkeun deudeuh jeung asihna nu Maha Welas jeung Asih. Tuh diditu nu cicika mabyar nyaangan kanyaah urang nu geus mèh kakalicesan, hurung ngempur pabaur jeung deudeuh urang.


Anaking, ulah cileureun, ulah galideur, peuting ieu Gunung Prau, jadi saksi tapak-lacak hidep, jadi saksi  yen urang kungsi bajoang bareng, dina dunga-dunga, tina pangupa jiwa yèn anu Kawasa nyaksèni tatali batin urang duaan. 

Bral bageur!

Bral deudeuh!

Geura bilang kakawasaan Gusti!

Didieu, indung misono, diditu hirep medal lampah, pamuga urang bisa suiuran kana totondèn alam anu sakieu legana!


Pamuga urang waluya salalawasna!

Hastyra, anak ambu, mugi hidep salamet!

Mulang deui ka pangkonan diri, mawa carita anu nètèlakeun, yèn nu Kawasa, Maha sagala-galana. 


Pangandaran, 2 Oktober 2020

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Lalampahan Eusi"

Post a Comment