MATURAN ANJEUN

 


Kiki Oke Ys


Sareupna, hujan ngaririncik maseuhan gundukan taneuh beureum anu ngarurub raga hidep. 


“Cu, Ambu mung tiasa jajap dugi ka dieu, Geulis. Hampura Ambu, solèh! Engkè hidep bakal pendak sareng dua urang anu badè naros anjeun. Dugikeun Cu, naon kabiasaan hidep ka anjeuna. Ulah sieun, ulah gimir, sing teteg sasauran, yèn hidep teh salami ieu iman ka Allah Subhanahuwata'ala, dibuktikeun kaimanan hidep salami ieu ku teu petotna nu lima waktu. Teras jawab ogè pananya anjeuna lamun naroskeun nabi anjeun, sebatkeun hidep tèh umatna Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam, tong sieun wartoskeun ogèku hidep salami ieu ngagem agama Islam dugi ka dugna pegat nyawa jeung raga hidep. Hidep salami ieu teu pernah ngajaheutkeun hatè indung, atuh nyaah ka dulur-dulur oge ka sasama.”


“Cu, ayat-ayat anu sok digalindengkeun tiap tos ngalaksanakeun lima waktu bakal datang maturan anjeun, nyaangan temoat anjeun. Sok sing tingtrim didinya, Ambu kur bisa ngadungakeun ti alam nu kiwari mah geus bèda ti biasana. Ambu iklas anjeun tos disuhunkeun kunu gaduhna, da tugas Ambu tos bèrès, hidep ayeuna mulih kanu gaduhna.”


Hujan ngaririncik can eureun ti sorè, teu kacipta, teu ka bayang anu salila ieu dipèpèndè tara jauh ti indung, ayeuna kudu nyorangan, nyanghareupan pananya mahluk anu ditugaskeun ku manten-Na. Peuting ieu hidep dibaturan ku Wasyah keur paneger supaya teu galideur, maturan keueungna mangsa nu teu bisa kahontal. 


Rambisak marengan peuting anu teu bisa dibangbalèrkeun. Jiad dunga keur anjeud dibarengan sora cihcir jeung gaang anu ngagelik teu eureun.


Tasikmalaya. 21.10.20

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "MATURAN ANJEUN"

Post a Comment