Wawacan: Carios Nabi Adam Bagian 6

 

(Diropéa tina RINGKASAN CERITA AL-QUR’AN KISAH NYATA PENEGUH IMAN: H. Bey Arifin)

Ku: ASIKIN HIDAYAT


Sinom:

52.     Sawarga sagala aya

    Lain baé buah koldi

    Koldi mah ulah didahar

    Adam Hawa sami-sami

    Ulah rék cobi-cobi

    Kudu bisa nahan napsu

    Taat ka paréntah-Na

    Sangkan Adam katut istri

    Suka senang bumetah jero sawarga


53.     Teu kendat Allah ngelingan

    Ngarah duanana surti

    Ka Adam reujeung ka Hawa

    Jauhan panggoda iblis

    Sabab iblis geus jangji

    Bakal terus jadi musuh

    Ka sakumna manusa

    Ka Adam sapiri-umpi

    Nu diarah sangsara sapapanjangna


54.     Pidawuh Allah ka Adam;

    Yén musuh Adam téh iblis

    Ogé musuh Ibu Hawa

    Nu bakal terus ngadoni

    Néangan lemah diri

    Lamun seugna digarugu

    Adam Hawa sangsara

    Ti sawarga seug kausir

    Sok padahal sawarga tempatna senang.


55.     Sawarga ku matak betah

    Adam Hawa suka ati

    Ari Iblis mah ka luar

    Ti sawargana diusir

    Tapi ngakalan lantip

    Sangkan bisa deui asup

    Ka Adam rék ngagoda

    Nepi kana hiji wanci

    Iblis datang nemonan Adam jeung Hawa


56.     “Ieu Adam kula datang,”

    Kitu pokpokanna iblis,

    “Arek maparin piwejang,

    Itu aya buah asli

    Rasana ngeunah pasti

    Mun anjeun dahar sahulu

    Daharna babarengan

    Sawarga pasti abadi

    Jadi tempat bumetah jeung kulawarga.


57.     “Buah naon nya ngaranna?

    Béjakeun atuh ka kami,”

    Kitu talek Nabi Adam.

    Lajeng ngarérét sang iblis,

    Nunjuk ka tangkal koldi.

    Nanging untung Adam weruh

    Lajeng anjeunna nyingkah

    Tapi abong ngaran iblis

    Henteu kendat ngagoda Adam jeung Hawa


58.     Datang kadua kalina

    Datang bari sura-seuri

    Mapatkeun rayuanana

    “Adam pek déngékeun kami,

    Ulah ngadahar koldi

    Entong teuing nya digugu

    Éta papatah salah

    Lain keur anjeun nu pasti

    Malaikat papatah éta kuduna.”59.     Ananging Adam jeung Hawa

    Ka iblis henteu miduli

    Duanana ngajauhan

    Tapi iblis tetep iblis

    Teu eureun ngintip-ngintip

    Nyiar mangsa anu tangtu

    Langahna Adam Hawa

    Dugi kana hiji wanci

    Adam Hawa kasapih ku kasenangan


60.     Ujug-ujug iblis datang

    Bari mawa buah koldi

    “Ieu hempek geura dahar

    Demi Alloh kami jangji

    Lain rék ngajak jalir

    Tapi sangkan anjeun hirup

    Abadi di sawarga

    Hirup nyanding laki rabi

    Nya di dinya sawarga tempat nu éndah.”    19 November 2020.

Nyambung

   

   

   

   

   

   

      


Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Wawacan: Carios Nabi Adam Bagian 6"

Post a Comment